Skoči na vsebino

DOVOLJENJE ZA ENAKE BIOCIDNE PROIZVODE

Dovoljenje za enak biocidni proizvod ali družino proizvodov se izda za enake / identične proizvode istega ali drugega podjetja pod enakimi določili in pogoji že izdanega dovoljenja.

 

PRAVNA PODLAGA

17. člen Uredbe (EU) št. 528/2012 ter Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 414/2013 o podrobni določitvi postopka za izdajo dovoljenj za enake biocidne proizvode.

 

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

- Vloga v slovenskem jeziku vložena preko R4BP 3, ki vsebuje:
o  številko dovoljenja oziroma številko vloge iz R4BP povezanega referenčnega proizvoda
o Seznam predlaganih razlik (lahko so predmet upravnih sprememb (v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 354/2013) med enakim proizvodom in povezanim referenčnim proizvodom ter dokazilo , da sta proizvoda enaka v vseh drugih vidikih
o Izjave o dostopnosti (LoA) do vseh podatkov, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje za povezani referenčni proizvod
o Osnutek povzetka lastnosti biocidnega proizvoda za enak proizvod (SPC) v slovenskem jeziku
- Predlog etikete za biocidni proizvod v slovenskem jeziku
- Varnostni list za biocidni proizvod v slovenskem jeziku
- Potrdilo o plačani pristojbini
Enak proizvod ima drugačno številko dovoljenja kot povezani referenčni proizvod. V R4BP je razvidna povezava med njimi. Dovoljenja za enak proizvod ali povezani referenčni proizvod se spremenijo ali prekličejo za vsak proizvod posamično.

 

PRISTOJBINA

Urad po prejemu vloge obvesti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine. Pristojbina je določena v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014) in znaša 400 EUR za biocidni proizvod oziroma 800 EUR za družino proizvodov.

Pristojbina se plača na prehodni podračun Urada Republike Slovenije za kemikalije št. (IBAN No.): SI5601100-8450080537 (SWIFT code: BSLJSI2X, Bank name: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, SLOVENIJA), namen plačila (convocation/reference): ime biocidnega proizvoda.

 

SPREMEMBA DOVOLJENJA

Sprememba dovoljenja je mogoča na podlagi 7. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 414/2013 ter v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 354/2013 o spremembah biocidnih proizvodov. Pristojbine so določene v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014).

PODALJŠANJE / OBNOVA DOVOLJENJA

Vloga za podaljšanje dovoljenja se vloži v skladu z 31. členom Uredbe (EU) št. 528/2012 najmanj 550 dni pred iztekom dovoljenja. Pristojbine so določene v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014).

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani ECHA in evropske Komisije.
Dodatna vprašanja v zvezi z biocidnimi proizvodi lahko posredujete na spletni naslov Urada RS za kemikalije biocidi.mz(at)gov.si ali na ECHA.