Skoči na vsebino

MEDSEBOJNO PRIZNAVANJE - VZPOREDNO

Vzporedno medsebojno priznavanje nacionalnega dovoljenja za biocidni proizvod je dejanje, ko vlagatelj, ki želi zaprositi za dovoljenje za katerega še ni bilo izdano dovoljenje v skladu s 17. členom Uredbe (EU) št. 528/2012.

 

PRAVNA PODLAGA

 

34. člen Uredbe (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov.

 

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

 

- Vloga v slovenskem jeziku vložena preko R4BP 3, ki vsebuje seznam referenčne države članice in drugih držav članic priznanja
- Povzetek dosje v IUCLID obliki za biocidni proizvod in aktivne snovi (zahteve iz Priloge II in III BPR) ali izjava o dostopnosti podatkov (Letter of Access – LoA)
- Predlog povzetka karakteristik biocidnega proizvoda (Summary of Product Characterisation – SPC) v angleškem jeziku (SPC v slovenskem jeziku se predloži po uskladitvi SPC v angleškem jeziku)
- Predlog etikete za biocidni proizvod v slovenskem jeziku
- Varnostni list za biocidni proizvod v slovenskem jeziku
- Potrdilo o plačani pristojbini

 

PRISTOJBINE

 

Urad po prejemu vloge obvesti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine. Pristojbine so določene v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014) in znašajo 2500 EUR za posamezen biocidni proizvod oziroma 3700 EUR za družino biocidnih proizvodov.


Pristojbine se plača na prehodni podračun Urada Republike Slovenije za kemikalije št. (IBAN No.): SI5601100-8450080537 (SWIFT code: BSLJSI2X, Bank name: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, SLOVENIJA), namen plačila (convocation/reference): ime biocidnega proizvoda.


Za delo, ki ga mora opraviti v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 v zvezi z vlogami za medsebojno priznavanje, ECHA zaračuna druge pristojbine določene v Prilogi III Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 564/2013 v višini 700 EUR. Plačilo se izvede šele po tem, ko ECHA izda račun.

 

SPREMEMBA DOVOLJENJA

 

Sprememba dovoljenja je mogoča na podlagi IX. Poglavja (47.-50. Člena) Uredbe (EU) št. 528/2012 ter v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 354/2013 o spremembah biocidnih proizvodov. Pristojbine so določene v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014).

 

PODALJŠANJE / OBNOVA DOVOLJENJA

 

Vloga za podaljšanje dovoljenja se vloži v skladu z 31. členom Uredbe (EU) št. 528/2012 najmanj 550 dni pred iztekom dovoljenja. Pristojbine so določene v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014).

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani ECHA in evropske Komisije.
Dodatna vprašanja v zvezi z biocidnimi proizvodi lahko posredujete na spletni naslov Urada RS za kemikalije biocidi.mz(at)gov.si ali na ECHA.