Skoči na vsebino

MEDSEBOJNO PRIZNAVANJE - ZAPOREDNO

Zaporedno medsebojno priznavanje nacionalnega dovoljenja za biocidni proizvod je dejanje, ko vlagatelj, ki želi v eni ali več državah članicah zaprositi za dovoljenje za katerega je druga država članica že izdala dovoljenje v skladu s 17. členom Uredbe (EU) št. 528/2012.

 

 

PRAVNA PODLAGA

33. člen Uredbe (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov

 

 

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

- Vloga v slovenskem jeziku vložena preko R4BP 3
- Prevod nacionalnega dovoljenja referenčne države članice v slovenski ali angleški jezik
- Osnutek povzetka karakteristik biocidnega proizvoda (Summary of Product Characterisation – SPC) v slovenskem jeziku
- Predlog etikete za biocidni proizvod v slovenskem jeziku
- Varnostni list za biocidni proizvod v slovenskem jeziku
- Potrdilo o plačani pristojbini

 

PRISTOJBINE

Urad po prejemu vloge obvesti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine. Pristojbine so določene v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014) in znašajo 2500 EUR za posamezen biocidni proizvod oziroma 3700 EUR za družino biocidnih proizvodov.


Pristojbine se plača na prehodni podračun Urada Republike Slovenije za kemikalije št. (IBAN No.): SI5601100-8450080537 (SWIFT code: BSLJSI2X, Bank name: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, SLOVENIJA), namen plačila (convocation/reference): ime biocidnega proizvoda.


Za delo, ki ga mora opraviti v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 v zvezi z vlogami za medsebojno priznavanje, ECHA zaračuna druge pristojbine določene v Prilogi III Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 564/2013 v višini 700 EUR. Plačilo se izvede šele po tem, ko ECHA izda račun.


SPREMEMBA DOVOLJENJA

Sprememba dovoljenja je mogoča na podlagi IX. poglavja (47.-50. Člena) Uredbe (EU) št. 528/2012 ter v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 354/2013 o spremembah biocidnih proizvodov. Pristojbine so določene v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014).

 

PODALJŠANJE / OBNOVA DOVOLJENJA

Vloga za podaljšanje dovoljenja se vloži v skladu z 31. členom Uredbe (EU) št. 528/2012 najmanj 550 dni pred iztekom dovoljenja. Pristojbine so določene v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014).

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani ECHA in evropske Komisije.
Dodatna vprašanja v zvezi z biocidnimi proizvodi lahko posredujete na spletni naslov Urada RS za kemikalije biocidi.mz(at)gov.si ali na ECHA.