Skoči na vsebino

NACIONALNO DOVOLJENJE (AVTORIZACIJA)

Nacionalno dovoljenje je upravni akt, s katerim pristojni organ države članice dovoli dostopnost na trgu in uporabo biocidnega proizvoda ali družine biocidnih proizvodov na njenem ozemlju ali delu njenega ozemlja.

 

 

 

PRAVNA PODLAGA

 

29. člen Uredbe (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov

 

 

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

 

  • Vloga v slovenskem jeziku vložena preko R4BP 3

  • Dosje v IUCLID obliki za biocidni proizvod in aktivne snovi v angleškem jeziku (zahteve iz Priloge II in III BPR) ali izjava o dostopnosti podatkov (Letter of Access – LoA)

  • Osnutek povzetka karakteristik biocidnega proizvoda (Summary of Product Characterisation – SPC) v angleškem in slovenskem jeziku

  • Predlog etikete za biocidni proizvod v slovenskem jeziku

  • Varnostni list za biocidni proizvod v slovenskem jeziku

  • Potrdilo o plačani pristojbini (Urad vas o višini pristojbine in roku za njeno plačilo posebej obvesti)

Priporočamo, da bodoči vlagatelji vsaj leto dni pred oddajo vloge stopijo v stik z Uradom.

 

 

 

 

 

PRISTOJBINE

 

 

Urad po prejemu vloge obvesti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine. Pristojbine so določene v točki 2 in 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014).

Pristojbine se plača na prehodni podračun Urada Republike Slovenije za kemikalije št. (IBAN No.): SI5601100-8450080537 (SWIFT code: BSLJSI2X, Bank name: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, SLOVENIJA), namen plačila (convocation/reference): ime biocidnega proizvoda.

 

 

 

 

 

SPREMEMBA DOVOLJENJA

 

Sprememba dovoljenja je mogoča na podlagi IX. Poglavje (47.-50. Člena) Uredbe (EU) št. 528/2012 ter v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 354/2013 o spremembah biocidnih proizvodov, za katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 (UL L 109 z dne 19.4.2013). Pristojbine so določene v točki 2 in 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014).

 

 

 

 

 

PODALJŠANJE / OBNOVA DOVOLJENJA

 

Vloga za podaljšanje dovoljenja se vloži v skladu z 31. členom Uredbe (EU) št. 528/2012 najmanj 550 dni pred iztekom dovoljenja. Pristojbine so določene v točki 2 in 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014).

 

 

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani ECHA in evropske Komisije.
Dodatna vprašanja v zvezi z biocidnimi proizvodi lahko posredujete na spletni naslov Urada RS za kemikalije biocidi.mz(at)gov.si ali na ECHA.