Skoči na vsebino

POENOSTAVLJEN POSTOPEK

Dovoljenje po poenostavljenem postopku se lahko izda za biocidne proizvode, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- vse aktivne snovi v biocidnem proizvodu so na seznamu iz Priloge I Uredbe (EU) št. 528/2012 in izpolnjujejo vse omejitve, navedene v navedeni prilogi
- biocidni proizvod ne vsebuje nobene nevarne snovi
- biocidni proizvod ne vsebuje nobenih nanomaterialov
- biocidni proizvod je dovolj učinkovit
- za ravnanje z biocidnim proizvodom in njegovo predvideno uporabo ni potrebna osebna zaščitna oprema

 

PRAVNA PODLAGA

25. in 26. člen Uredbe (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov

 

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

Vloga vložena preko R4BP 3:
o Obvestilo o imenu pristojnega organa države članice, ki ga predlagajo za ocenjevanje vloge in priložijo pisno potrdilo, da se pristojni organ s tem strinja. Ta pristojni organ je ocenjevalni pristojni organ.
o Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 25. Člena Uredbe (EU) 528/2012
o Predlog etikete za biocidni proizvod v slovenskem jeziku

 

PRISTOJBINE

Urad po prejemu vloge obvesti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine. Pristojbina je določena v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014) in znaša od 300-1700 EUR za posamezen biocidni proizvod oziroma 3700 EUR za družino biocidnih proizvodov.


Pristojbine se plača na prehodni podračun Urada Republike Slovenije za kemikalije št. (IBAN No.): SI5601100-8450080537 (SWIFT code: BSLJSI2X, Bank name: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, SLOVENIJA), namen plačila (convocation/reference): ime biocidnega proizvoda.


SPREMEMBA DOVOLJENJA

Sprememba dovoljenja je mogoča na podlagi IX. Poglavja (47. - 50. Člena) Uredbe (EU) št. 528/2012 ter v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 354/2013 o spremembah biocidnih proizvodov, za katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 (UL L 109 z dne 19.4.2013). Pristojbine so določene v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014).

 

PODALJŠANJE / OBNOVA DOVOLJENJA

Vloga za podaljšanje dovoljenja se vloži v skladu z 31. členom Uredbe (EU) št. 528/2012 najmanj 550 dni pred iztekom dovoljenja. Pristojbine so določene v točki 3 Priloge Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 20/2014) in znaša od 120-650 EUR.

 

DOVOLJENJE

Biocidni proizvod je lahko dostopen na trgu v vseh državah članicah brez medsebojnega priznavanja. Vendar imetnik dovoljenja obvesti vsako državo članico najpozneje 30 dni, preden biocidni proizvod da na trg na ozemlju te države članice, in na oznaki proizvoda uporabi uradni jezik ali uradne jezike te države članice, razen če ta država članica določi drugače.


Država članica lahko pod določenimi pogoji začasno omeji ali prepove dostopnost na trgu ali uporabo proizvoda na svojem ozemlju.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko najdete na spletni strani ECHA in evropske Komisije.
Dodatna vprašanja v zvezi z biocidnimi proizvodi lahko posredujete na spletni naslov Urada RS za kemikalije biocidi.mz(at)gov.si ali na ECHA.