Skoči na vsebino

PLAČILO PRISTOJBIN

Pristojbine so določene v Prilogi Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Ur. l. RS, št. 81/18).


Urad RS za kemikalije po prejemu vloge obvesti vlagatelja o višini, načinu in roku plačila pristojbine.


Pristojbine, ki so povezane s postopkom priglasitve biocidnih proizvodov, se plačajo ob vložitvi vloge.


Pristojbine se plačajo na prehodni podračun Urada Republike Slovenije za kemikalije – promet z biocidi:
IBAN: SI5601100-8450080537
SWIFT: BSLJSI2X
Naziv banke: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, SLOVENIJA
Namen plačila: ime biocidnega proizvoda
Koda namena: GOVT


V nekaterih postopkih izdaje enotnih EU dovoljenj je treba plačati pristojbine tudi ECHA v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 564/2013 o pristojbinah in taksah, ki se plačujejo Evropski agenciji za kemikalije.