Skoči na vsebino

BIOMONITORING KEMIKALIJ

Kaj je biomonitoring kemikalij?

 

Biomonitoring pomeni merjenje in spremljanje sprememb v organizmih, tkivih, tekočinah, celicah ali biokemičnih procesih, nastalih zaradi izpostavljenosti organizma kemikalijam. Biomonitoring v ožjem smislu pomeni merjenje koncentracij kemikalij v krvi, urinu, semenski tekočini, izdihanem zraku, materinem mleku, laseh, nohtih ali v tkivih, npr. podkožnem maščevju. Več o biomonitoringu lahko preberete na spletni strani  www.biomonitoring.si.


Kot določa 51. a člen Zakona o kemikalijah (Ur. list RS št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04-ZdZPZ, 61/06-ZBioP in 16/08-ZKem-B), se izvaja monitoring prisotnosti kemikalij in njihovih razgradnih produktov v ljudeh in organizmih (v nadaljnjem besedilu: biomonitoring) z namenom priprave in spremljanja ukrepov za omejevanje tveganja kemikalij za človeka in okolje, in sicer v časovnih presledkih, ki so strokovno upravičeni.

 

 

Določbe o biomonitoringu iz tega člena ne posegajo v določbe o monitoringu na delovnem mestu, ki jih urejajo predpisi o varnosti in zdravju pri delu.


Kdo biomonitoring pripravlja, izvaja in koordinira?


Biomonitoring koordinira Urad RS za kemikalije, pripravijo in izvajajo pa ga zdravstveni in drugi javni zavodi, ki jih pooblasti minister, za ljudi in organizme skupaj ali ločeno (v nadaljnjem besedilu: izvajalci biomonitoringa). Izvajalci biomonitoringa so dolžni sodelovati z Uradom RS za kemikalije in med seboj pri pripravi kratkoročnega in dolgoročnega programa biomonitoringa, njegovem medresorskem usklajevanju, spremljanju njegovega izvajanja ter pripravi strokovnih ocen in predlogov za ukrepe. Pogoje glede strokovno tehnične usposobljenosti izvajalcev biomonitoringa predpiše minister - Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti javnih zavodov za izvajanje monitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov (Ur. list RS št. 91/2006).

 

 

Kaj je namen biomonitoringa kemikalij?

Namen biomonitoringa je pridobitev naslednjih podatkov in podlag za pripravo in spremljanje ukrepov za omejevanje tveganja kemikalij za človeka in okolje:

  • opredelitev in ugotavljanje trendov izpostavljenosti prebivalstva izbranim kemikalijam, ki predstavljajo tveganje za zdravje,

  • ovrednotenje odnosa med odmerkom in učinkom kemikalije na zdravje,

  • ugotavljanje obnašanja kemične snovi v organizmih (kinetike), 

  • izdelava ocene tveganja za zdravje ljudi,

  • izdelava predlogov ukrepov in spremljanje učinkovitosti teh ukrepov za zmanjševanje tveganja,

  • ugotavljanje in proučevanje virov izpostavljenosti ljudi kemikalijam.

Namen biomonitoringa kemikalij je tudi spremljanje ukrepov, sprejetih na podlagi 49., 50. in 51. člena Zakona o kemikalijah. Ti ukrepi so:

  • prepovedi in omejitve prometa ali uporabe nevarnih kemikalij v Republiki Sloveniji,

  • začasne omejitve ali prepovedi proizvodnje, prometa ali uporabe nevarnih kemikalij, uvedba ukrepov za usmerjanje proizvodnje, prometa ali uporabe ter uvedba drugih ukrepov,

  • proučitev uvedenih ukrepov, ko so na razpolago nova spoznanja o kemikaliji.

Kontaktna oseba: mag. Lijana Kononenko