Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

Uporabo nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (EEO) ureja Direktiva 2011/65/EC Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva RoHS). Direktivo v Republiki Sloveniji prenaša  Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/2012).


Direktiva RoHS, ki je bila sprejeta 8. junija 2011, je prenovila do tedaj veljavno direktivo 2002/95/ES in od 1. julija 2006 prepoveduje uporabo svinca, kadmija, šestvalentnega kroma, živega srebra, polibromiranega difenila ter polibromiranega difeniletra v električni in elektronski opremi, ki se daje v promet v EU. Namen direktive je zmanjšati tveganja za zdravje ljudi in okolje, ki ga te snovi povzročajo zaradi neustreznega ravnanja z odpadno EEO po izteku življenjske dobe. V EU letno nastane med 8 in 10 milijoni ton odpadne EEO. Velik del teh odpadkov namesto v organiziranih sistemih zbiranja, razgradnje in recikliranja, ki ga v EU ureja Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE Direktiva), še vedno konča na običajnih deponijah, ali pa med ilegalnimi E-odpadki, ki jih razvite dežele izvažajo v države tretjega sveta, zaradi česar predstavlja precejšen in stalen vir nevarnih snovi v okolju.
 
RoHS direktiva omejuje dovoljeno vsebnost teh snovi na največ 0,1%, za kadmij pa 0,01% masnega odstotka, določena v vsakem homogenem materialu posebej. Omejitev vsebnosti teh snovi velja za EEO, navedeno v prilogi 1 in za žarnice in svetila, ki se uporabljajo v gospodinjstvih. Trenutno se prepoved uporabe nevarnih snovi še ne uporablja za EEO iz skupin 8 (medicinski instrumenti) in 9 (instrumenti za spremljanje in nadzor). Ti dve skupini bosta vključeni v prepovedi postopoma, od 22. julija 2014 ( medicinski instrumenti in vitro) oz. 22. julija 2016 (medicinski instrumenti in vivo), ter od 22. julija 2017 (instrumenti za spremljanje in nadzor).
 
Direktiva Evropski komisiji dopušča, da v primerih, ko popolna odstranitev in zamenjava prepovedanih snovi tehnično ali znanstveno ni izvedljiva, če zamenjava ne omogoča enake stopnje zanesljivosti, ali kadar bi negativni vplivi na okolje, zdravje in/ali varnost potrošnika, ki bi jih povzročila nadomestitev, utegnili prevladati nad prednostmi za okolje, zdravje in/ali varnostjo potrošnika, odobri njihovo uporabo v posameznih materialih ali komponentah EEO. Komisija o teh izjemah odloča na podlagi obrazloženih vlog proizvajalcev in po obsežnih javnih posvetovanjih z vsemi deležniki. Odobrene izjeme so v prilogi Direktive RoHS. Komisija seznam teh izjeme dopolnjuje z delegiranimi direktivami Komisije. Izjeme se lahko odobrijo za največ 5 let (7 let za EEO kategorij 8 in 9) in se po izteku tega obdobja po potrebi podaljšajo ali odpravijo.
 
Za zagotavljanje skladnosti EEO, ki jo dajejo v promet, so odgovorni proizvajalci in uvozniki. Ti morajo izvajati redne nadzorne postopke (npr. nadzor vseh vhodnih surovin in materialov, ki jih uporabljajo pri proizvodnji, zagotoviti RoHS-skladno proizvodnjo pri svojih dobaviteljih oz. proizvajalcih, katerih proizvode uvažajo na trg EU…) s katerimi zagotovijo, da je EEO skladna z zahtevami Direktive RoHS (in z drugimi tehničnimi zahtevami, ki se uporabljajo), in o tem pripraviti tehnično dokumentacijo. Pred dajanjem EEO na trg morajo izdelati izjavo EU o skladnosti, s katero potrdijo, da EEO izpolnjuje veljavne zahteve, in na končni proizvod pritrditi oznako CE. V primeru inšpekcijskega nadzora morajo izjavo in tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidna sestava materialov in komponent, ter njihova skladnost z zahtevami RoHS direktive, predložiti inšpektorjem.

 

Tehnična dokumentacija in postopek notranjega nadzora proizvodnje sta določena z modulom A Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES, in relevantnimi standardi, ki jih objavi Evropska komisija:

 

Te zahteve se bistveno razlikujejo od zahtev predhodne RoHS direktive, ki načina zagotavljanja ustreznosti, EU izjave o skladnosti in označevanja RoHS skladnosti EEO s CE oznako ni predpisovala.
 
V času od uveljavitve RoHS direktive so se na podlagi njenega izvajanju izoblikovale številne dodatne vprašanja in praktične rešitve, ki jih Evropska komisija v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic oblikuje v neformalnem dokumentu Vprašanj in odgovorov. Poleg tega lahko na spletni strani Evropske komisije spremljate in se vključujete v  postopke v zvezi s aktualnimi obravnavami izjem in druge koristne informacije.