Skoči na vsebino

ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

Uporabo nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (EEO) ureja Direktiva 2011/65/EC Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva RoHS). Direktivo v Republiki Sloveniji prenaša  Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/2012).


Direktiva RoHS, ki je bila sprejeta 8. junija 2011, je prenovila do tedaj veljavno direktivo 2002/95/ES in od 1. julija 2006 prepoveduje uporabo svinca, kadmija, šestvalentnega kroma, živega srebra, polibromiranega difenila ter polibromiranega difeniletra v električni in elektronski opremi, ki se daje v promet v EU. Namen direktive je zmanjšati tveganja za zdravje ljudi in okolje, ki ga te snovi povzročajo zaradi neustreznega ravnanja z odpadno EEO po izteku življenjske dobe. V EU letno nastane med 8 in 10 milijoni ton odpadne EEO. Velik del teh odpadkov namesto v organiziranih sistemih zbiranja, razgradnje in recikliranja, ki ga v EU ureja Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE Direktiva), še vedno konča na običajnih deponijah, ali pa med ilegalnimi E-odpadki, ki jih razvite dežele izvažajo v države tretjega sveta, zaradi česar predstavlja precejšen in stalen vir nevarnih snovi v okolju.
 
RoHS direktiva omejuje dovoljeno vsebnost teh snovi na največ 0,1%, za kadmij pa 0,01% masnega odstotka, določena v vsakem homogenem materialu posebej. Omejitev vsebnosti teh snovi velja za EEO, navedeno v prilogi 1 in za žarnice in svetila, ki se uporabljajo v gospodinjstvih. Trenutno se prepoved uporabe nevarnih snovi še ne uporablja za EEO iz skupin 8 (medicinski instrumenti) in 9 (instrumenti za spremljanje in nadzor). Ti dve skupini bosta vključeni v prepovedi postopoma, od 22. julija 2014 ( medicinski instrumenti in vitro) oz. 22. julija 2016 (medicinski instrumenti in vivo), ter od 22. julija 2017 (instrumenti za spremljanje in nadzor).
 
Direktiva Evropski komisiji dopušča, da v primerih, ko popolna odstranitev in zamenjava prepovedanih snovi tehnično ali znanstveno ni izvedljiva, če zamenjava ne omogoča enake stopnje zanesljivosti, ali kadar bi negativni vplivi na okolje, zdravje in/ali varnost potrošnika, ki bi jih povzročila nadomestitev, utegnili prevladati nad prednostmi za okolje, zdravje in/ali varnostjo potrošnika, odobri njihovo uporabo v posameznih materialih ali komponentah EEO. Komisija o teh izjemah odloča na podlagi obrazloženih vlog proizvajalcev in po obsežnih javnih posvetovanjih z vsemi deležniki. Odobrene izjeme so v prilogi Direktive RoHS. Komisija seznam teh izjeme dopolnjuje z delegiranimi direktivami Komisije. Izjeme se lahko odobrijo za največ 5 let (7 let za EEO kategorij 8 in 9) in se po izteku tega obdobja po potrebi podaljšajo ali odpravijo.
 
Za zagotavljanje skladnosti EEO, ki jo dajejo v promet, so odgovorni proizvajalci in uvozniki. Ti morajo izvajati redne nadzorne postopke (npr. nadzor vseh vhodnih surovin in materialov, ki jih uporabljajo pri proizvodnji, zagotoviti RoHS-skladno proizvodnjo pri svojih dobaviteljih oz. proizvajalcih, katerih proizvode uvažajo na trg EU…) s katerimi zagotovijo, da je EEO skladna z zahtevami Direktive RoHS (in z drugimi tehničnimi zahtevami, ki se uporabljajo), in o tem pripraviti tehnično dokumentacijo. Pred dajanjem EEO na trg morajo izdelati izjavo EU o skladnosti, s katero potrdijo, da EEO izpolnjuje veljavne zahteve, in na končni proizvod pritrditi oznako CE. V primeru inšpekcijskega nadzora morajo izjavo in tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidna sestava materialov in komponent, ter njihova skladnost z zahtevami RoHS direktive, predložiti inšpektorjem.

 

Tehnična dokumentacija in postopek notranjega nadzora proizvodnje sta določena z modulom A Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES, in relevantnimi standardi, ki jih objavi Evropska komisija:

 

Te zahteve se bistveno razlikujejo od zahtev predhodne RoHS direktive, ki načina zagotavljanja ustreznosti, EU izjave o skladnosti in označevanja RoHS skladnosti EEO s CE oznako ni predpisovala.
 
V času od uveljavitve RoHS direktive so se na podlagi njenega izvajanju izoblikovale številne dodatne vprašanja in praktične rešitve, ki jih Evropska komisija v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic oblikuje v neformalnem dokumentu Vprašanj in odgovorov. Poleg tega lahko na spletni strani Evropske komisije spremljate in se vključujete v  postopke v zvezi s aktualnimi obravnavami izjem in druge koristne informacije.