Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

Kaj so fitofarmacevtska sredstva?

 

Uredba 1107/2009/ES v 2. členu določa:

Področje uporabe
1. Ta uredba se uporablja za sredstva v obliki, v kateri se dobavljajo uporabniku, ki so sestavljena iz aktivnih snovi, varoval ali sinergistov ali te aktivne snovi vsebujejo, in so namenjena:
(a) varstvu rastlin ali rastlinskih proizvodov pred vsemi škodljivimi organizmi ali preprečevanju delovanja takih orga-nizmov, razen če je glavni namen uporaba v higienske namene in ne varstvo rastlin ali rastlinskih proizvodov;
(b) vplivu na življenjske procese rastlin, kot so snovi, ki vplivajo na njihovo rast, razen hranila;
(c) ohranjanju rastlinskih proizvodov, če teh snovi ali proizvodov ne urejajo posebne določbe Skupnosti o konzervansih;
(d) uničevanju nezaželenih rastlin ali delov rastlin, razen alg, razen če se sredstva nanašajo na tla ali vodo za varstvo rastlin;
(e) zadrževanju ali preprečevanju nezaželene rasti rastlin, razen alg, razen če se sredstva nanašajo na tla ali vodo za varstvo rastlin. SL L 309/6 Uradni list Evropske unije 24.11.2009.


Ta sredstva so v nadaljnjem besedilu „fitofarmacevtska sredstva“.
2. Ta uredba se uporablja za snovi, vključno z mikroorga-nizmi, ki imajo splošen ali poseben učinek na škodljive orga-nizme ali rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode, v nadaljnjem besedilu „aktivne snovi“.
3. Ta uredba se uporablja za:
(a) snovi ali pripravke, ki se dodajo fitofarmacevtskemu sredstvu, da bi odpravili ali zmanjšali fitotoksični vpliv pripravka na določene rastline, v nadaljnjem besedilu: „varovala“;
(b) snovi ali pripravke, ki nimajo vpliva v smislu odstavka 1 ali je ta vpliv zelo omejen in lahko izboljšajo delovanje aktivne snovi (aktivnih snovi) v fitofarmacevtskem sredstvu, v nadaljnjem besedilu „sinergisti“;
(c) snovi ali pripravke, ki se uporabljajo ali so namenjeni uporabi v fitofarmacevtskem sredstvu ali pomožnemu sredstvu in niso aktivne snovi, varovala ali sinergisti, v nadaljnjem besedilu „dodatki“;
(d) snovi ali pripravke, ki so sestavljeni iz dodatkov, ali pripravkov, ki vsebujejo enega ali več dodatkov, v obliki, v kateri se dobavljajo uporabniku in so dani v promet, da bi jih uporabnik lahko mešal s fitofarmacevtskimi sredstvi in ki izboljšajo učinkovitost fitofarmacevtskega sredstva ali druge pesticidne lastnosti, v nadaljnjem besedilu „pomožna sredstva.

 

 

Kdo je pristojen za področje fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji?

 

 

 

Fitofarmacevtska sredstva, ki se dajejo v promet za uporabo v Republiki Sloveniji, morajo biti registrirana v skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih. Odločbo o registraciji izda organ, pristojen za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, v soglasju z organom, pristojnim za kemikalije, Uradom RS za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje.

 

 

 

Kakšna je naloga Urada RS za kemikalije na področju fitofarmacevtskih sredstev?

 

 

 

Urad RS za kemikalije sodeluje v postopku izdaje odločb o registraciji fitofarmacevtskih sredstev z izdajo predhodnega soglasja k odločbi, kar določa drugi odstavek 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Ur. list RS št. 86/11),  drugi odstavek 5. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12, ZFfS-1) in prvi odstavek 49.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04-ZdZPZ, 61/06-ZBioP, 16/08 in 9/11).

 

Soglasje Urada RS za kemikalije temelji na oceni fitofarmacevtskega sredstva za zdravje ljudi in okolje.


Če se v zvezi s fitofarmacevtskim sredstvom, za katerega je bilo že izdano soglasje, pojavijo nove okoliščine, ki vplivajo na rezultate že izdelane ocene, lahko Urad RS za kemikalije že izdano soglasje umakne.


Kontaktna oseba: mag. Lijana Kononenko