Skoči na vsebino

FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

Kaj so fitofarmacevtska sredstva?

 

Uredba 1107/2009/ES v 2. členu določa:

Področje uporabe
1. Ta uredba se uporablja za sredstva v obliki, v kateri se dobavljajo uporabniku, ki so sestavljena iz aktivnih snovi, varoval ali sinergistov ali te aktivne snovi vsebujejo, in so namenjena:
(a) varstvu rastlin ali rastlinskih proizvodov pred vsemi škodljivimi organizmi ali preprečevanju delovanja takih orga-nizmov, razen če je glavni namen uporaba v higienske namene in ne varstvo rastlin ali rastlinskih proizvodov;
(b) vplivu na življenjske procese rastlin, kot so snovi, ki vplivajo na njihovo rast, razen hranila;
(c) ohranjanju rastlinskih proizvodov, če teh snovi ali proizvodov ne urejajo posebne določbe Skupnosti o konzervansih;
(d) uničevanju nezaželenih rastlin ali delov rastlin, razen alg, razen če se sredstva nanašajo na tla ali vodo za varstvo rastlin;
(e) zadrževanju ali preprečevanju nezaželene rasti rastlin, razen alg, razen če se sredstva nanašajo na tla ali vodo za varstvo rastlin. SL L 309/6 Uradni list Evropske unije 24.11.2009.


Ta sredstva so v nadaljnjem besedilu „fitofarmacevtska sredstva“.
2. Ta uredba se uporablja za snovi, vključno z mikroorga-nizmi, ki imajo splošen ali poseben učinek na škodljive orga-nizme ali rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode, v nadaljnjem besedilu „aktivne snovi“.
3. Ta uredba se uporablja za:
(a) snovi ali pripravke, ki se dodajo fitofarmacevtskemu sredstvu, da bi odpravili ali zmanjšali fitotoksični vpliv pripravka na določene rastline, v nadaljnjem besedilu: „varovala“;
(b) snovi ali pripravke, ki nimajo vpliva v smislu odstavka 1 ali je ta vpliv zelo omejen in lahko izboljšajo delovanje aktivne snovi (aktivnih snovi) v fitofarmacevtskem sredstvu, v nadaljnjem besedilu „sinergisti“;
(c) snovi ali pripravke, ki se uporabljajo ali so namenjeni uporabi v fitofarmacevtskem sredstvu ali pomožnemu sredstvu in niso aktivne snovi, varovala ali sinergisti, v nadaljnjem besedilu „dodatki“;
(d) snovi ali pripravke, ki so sestavljeni iz dodatkov, ali pripravkov, ki vsebujejo enega ali več dodatkov, v obliki, v kateri se dobavljajo uporabniku in so dani v promet, da bi jih uporabnik lahko mešal s fitofarmacevtskimi sredstvi in ki izboljšajo učinkovitost fitofarmacevtskega sredstva ali druge pesticidne lastnosti, v nadaljnjem besedilu „pomožna sredstva.

 

 

Kdo je pristojen za področje fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji?

 

 

 

Fitofarmacevtska sredstva, ki se dajejo v promet za uporabo v Republiki Sloveniji, morajo biti registrirana v skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih. Odločbo o registraciji izda organ, pristojen za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, v soglasju z organom, pristojnim za kemikalije, Uradom RS za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje.

 

 

 

Kakšna je naloga Urada RS za kemikalije na področju fitofarmacevtskih sredstev?

 

 

 

Urad RS za kemikalije sodeluje v postopku izdaje odločb o registraciji fitofarmacevtskih sredstev z izdajo predhodnega soglasja k odločbi, kar določa drugi odstavek 3. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Ur. list RS št. 86/11),  drugi odstavek 5. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12, ZFfS-1) in prvi odstavek 49.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/04-ZdZPZ, 61/06-ZBioP, 16/08 in 9/11).

 

Soglasje Urada RS za kemikalije temelji na oceni fitofarmacevtskega sredstva za zdravje ljudi in okolje.


Če se v zvezi s fitofarmacevtskim sredstvom, za katerega je bilo že izdano soglasje, pojavijo nove okoliščine, ki vplivajo na rezultate že izdelane ocene, lahko Urad RS za kemikalije že izdano soglasje umakne.


Kontaktna oseba: mag. Lijana Kononenko