Skoči na vsebino

PODROČJA NADZORA INŠPEKCIJE ZA KEMIKALIJE

Inšpekcija za kemikalije izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja:

- nevarnih kemikalij,
- biocidnih proizvodov,
- predhodnih sestavin za prepovedane droge,
- strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje,
- detergentov,
- obstojnih organskih onesnaževal,
- fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in sicer izpolnjevanja pogojev glede prostorov oziroma opreme pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo  promet s FFS.