Skoči na vsebino

PRISTOJNOSTI UKREPANJA INŠPEKCIJE ZA KEMIKALIJE

 • I) Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor za kemikalije pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico:
  • pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo,
  • pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo, kadar se vodijo in hranijo na elektronskem mediju ter zahtevati izdelavo njihove pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko,
  • zaslišati stranke in priče v upravnem postopku,
  • pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb,
  • brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora,
  • brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev,
   g) brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav,
  • fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, postroje, napeljave in druge predmete,
  • reproducirati listine, avdiovizualne zapise in druge dokumente,
  • zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov,
  • opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora.
 • II) Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje za obravnavanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da obstaja utemeljen sum kršitev zakonov ali drugih predpisov, in če s tem ne ovira dejavnosti fizične ali pravne osebe. O odvzemu dokumentacije izda inšpektor potrdilo, ni pa dovoljeno odvzeti dokumentacije državnih organov, ki je določena kot tajna.
 • III) Inšpektorji za kemikalije imajo pri opravljanju inšpekcijskega nadzora v mejah svoje pristojnosti pravico in dolžnost izrekati naslednje ukrepe: 
  • Prepoved ali ustavitev prometa s kemikalijo, če:
   • pravna ali fizična oseba daje v promet snov, ki ni bila prijavljena v skladu z Zakonom o kemikalijah,
   • za nevarno kemikalijo ni bil izdelan varnostni list,
   • pravna ali fizična oseba daje v promet nevarno kemikalijo, ne da bi bila pravilno razvrščena v skladu z Zakonom o kemikalijah,
   • pravna ali fizična oseba daje nevarno kemikalijo v promet, ne da bi bila označena v skladu z Zakonom o kemikalijah, in zaradi opustitve teh ukrepov grozi huda neposredna nevarnost za ljudi ali okolje.
  • Prepoved ali ustavitev prometa z biocidnim proizvodom, če:
   • pravna ali fizična oseba daje v promet biocidni proizvod, za katerega ni bilo pridobljeno dovoljenje v skladu z Zakonom o biocidnih proizvodih,
   • pravna ali fizična oseba daje nevarne biocidne proizvode v promet, ne da bi pridobila dovoljenje za opravljanje prometa z nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, ali ne upošteva mesta prodaje, določenega v dovoljenju (52. člen Zakona o biocidnih proizvodih),
   • za nevarni biocidni proizvod ni bil izdelan varnostni list,
   • pravna ali fizična oseba daje v promet biocidni proizvod, ne da bi bil ta pravilno razvrščen, pakiran ali označen,
   • pravna ali fizična oseba daje biocidni proizvod v promet, ne da bi izpolnjeval za to pogoje, določene z Zakonom o biocidnih proizvodih.
  • Prepoved opravljanja dejavnosti prometa s FFS, če pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede prostorov in opreme.
  • Prepoved proizvodnje, prometa ali uporabe snovi, bodisi njih samih, v pripravkih ali kot sestavin izdelkov iz Priloge I Uredbe 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih (razen v primerih iz 4. člena Uredbe 850/2004/ES o obstojnih organskih onesnaževalih).
  • Omejitev proizvodnje, prometa ali uporabe snovi bodisi njih samih, v pripravkih ali kot sestavin izdelkov iz Priloge II Uredbe 850/2004/ES o obstojnih organskih onesnaževalih.
  • Prepoved uporabe zalog, sestavljenih iz katerih koli snovi s seznama v Prilogi I ali Prilogi II Uredbe 850/2004/ES o obstojnih organskih onesnaževalih, bodisi vsebuječih te snovi, če se z njo ne ravna na način, določen s 5. členom Uredbe 850/2004/ES o obstojnih organskih onesnaževalih.
  • Začasna prepoved dajanja v promet detergenta na območju Republike Slovenije, kadar le ta predstavlja tveganje za varnost ali zdravje ljudi ali živali, četudi izpolnjuje zahteve iz Uredbe 648/2004/ES o detergentih. 
  • Odprava nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ugotovljene pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva v okviru svojih pristojnosti.
  • Odredba drugih ukrepov in izvedba drugih dejanj, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.