Skoči na vsebino

SPLOŠNO O DELOVANJU INŠPEKCIJE ZA KEMIKALIJE

Inšpekcija za kemikalije je notranja organizacijska enota  Urada RS za kemikalije, ki deluje v sestavi Ministrstva za zdravje. Opravlja naloge inšpekcijskega nadzora v skladu s svojimi pristojnostmi, predlaga priporočila, usmeritve in ukrepe za izboljšanje kemijske varnosti kot javnega interesa varovanja zdravja ljudi in okolja na območju Republike Slovenije.

 

 

Inšpekcija za kemikalije daje tudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam v zvezi z uresničevanjem zakonov in drugih predpisov s področja njenega nadzora. Pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpekcijami, ki izvajajo inšpekcijski nadzor na področju kemijske varnosti, tako doma kot znotraj EU, sodeluje z analiznimi laboratoriji, z raziskovalnimi, izobraževalnimi organizacijami in z drugimi strokovnjaki na področju kemijske varnosti. Vključena je tudi v evropsko mrežo za nadzor kemijske zakonodaje (CLEEN - Chemicals Legislation European Enforcement Network).

 

 

Inšpekcija za kemikalije izvaja nadzor po uradni dolžnosti, po prejemu obvestila preko sistema hitre izmenjave informacij v EU o izvedenih oziroma nameravanih prisilnih ukrepih pristojnih organov ter o prostovoljnih dejanjih proizvajalcev in distributerjev, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi v skladu s svojim namenom lahko predstavljali resno nevarnost za potrošnike v skladu s predpisi o splošni varnosti proizvodov (RAPEX) ter na podlagi prijave, pritožbe ali sporočila. Obravnava tudi anonimne prijave, razen če upravičeno sumi, da so prijave neresne oziroma lažne.

 

Urad RS za kemikalije je v skladu z Zakonom o prekrških tudi prekrškovni organ saj Inšpekcija za kemikalije poleg inšpekcijskega nadzora na svojem delovnem področju izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški.

 

 

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora se izkazuje s službeno izkaznico in značko.