Skoči na vsebino

SPLOŠNO O INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU

Inšpektor za kemikalije ima pravico brez predhodne najave ter brez dovoljenja zavezanca oziroma njegove odgovorne osebe in ne glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte ter k opremi in napravam, v stanovanjske prostore zavezanca pa lahko vstopi le z odločbo pristojnega sodišča ali ob soglasju zavezanca.

 

 

Zavezanec mora inšpektorju za kemikalije omogočiti nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora. Če inšpektor za kemikalije pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora naleti na fizični odpor ali če tak odpor pričakuje, lahko zahteva pomoč policije.

 

 

V primerih, da inšpektor za kemikalije pri opravljanju nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost, da odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi, izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških, podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti ali predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov. Če inšpektor za kemikalije ugotovi kršitev zakona ali predpisa, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, sam ugotovi dejansko stanje ter o ugotovitvah obvesti pristojno inšpekcijo.

 

 

Inšpektorji za kemikalije, ki opravljajo redne naloge inšpekcijskega nadzora, v primeru ugotovljenih prekrškov vodijo tudi postopek o prekršku ter o njem tudi odločajo. Postopek o prekršku se lahko začne tudi na predlog z zakonom določenih predlagateljev, v obeh primerih pa inšpektorji za kemikalije odločijo v t.i. hitrem postopku. Pri hitrem postopku za prekrške se lahko odloči z izdajo odločbe o prekršku (odločba o prekršku je tudi plačilni nalog, ki se izda v primeru, če inšpektor za kemikalije prekršek osebno zazna), ali brez izdaje odločbe o prekršku, če gre za zastaranja pregona, zaradi drugih razlogov, ki izključujejo pregon ali če gre za prekršek neznatnega pomena.

 

 

Zoper odločbo o prekršku ter plačilni nalog je dopustno vložiti zahtevo za sodno varstvo.
 
Za storjeni prekršek se ob pogojih določenih v Zakonu o prekrških izreče predpisana sankcija ali opozorilo. Globa se izreče kot glavna sankcija in kjer je predpisana v razponu, se izreče najnižja predpisana mera globe. Z odločbo o prekršku se lahko pod pogoji določenimi v Zakonu o prekrških izreče tudi opomin. Inšpektor za kemikalije lahko izreče tudi ustno opozorilo, če gre za prekršek neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep.