Skoči na vsebino

STRATEŠKA USMERITEV IN PRIORITETA DELA INŠPEKCIJE ZA KEMIKALIJE PRI URADU RS ZA KEMIKALIJE

Strateška usmeritev in prioriteta dela inšpekcije za kemikalije pri Uradu RS za kemikalije


Inšpekcija za kemikalije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, z namenom povečevanja učinkovitosti organa, pristojnega za kemijsko varnost, to je Urada RS za kemikalije.


Ocena tveganja se praviloma opravi po določitvi prioritet oziroma razvrščanja vseh zavezancev v tri skupine in sicer:

Skupina 1 –Veliko tveganje za kemijsko varnost
V to skupino razvrstimo:
1. zavezance, ki proizvajajo, uvažajo, skladiščijo ali uporabljajo kemikalije ali biocidne proizvode razvrščene kot zelo strupene, strupene ali zdravju škodljive, razvrščene kot mutagene, rakotvorne ter strupene za razmnoževanje (CMR), v skupni letni količini nevarnih kemikalij nad 500 kg.
2. zavezanci za pridobitev licence v skladu z veljavno uredbo o predhodnih sestavinah za prepovedane droge,
3. zavezance, ki opravljajo strateško dejavnost z blagom strateškega pomena za varnost in zdravje iz 1. skupine v skladu z veljavno uredbo o predhodnih sestavinah za prepovedane droge,

 

Skupina 2 – Srednje tveganje za kemijsko varnost
V to skupino razvrstimo:
1. zavezance, ki proizvajajo, opravljajo uvoz, skladiščijo ali uporabljajo kemikalije ali biocidne proizvode razvrščene kot zelo strupene, strupene ali zdravju škodljive razvrščene kot mutagene, rakotvorne ter strupene za razmnoževanje, v skupni letni količini nevarnih kemikalij pod 500 kg,
2. zavezance, ki proizvajajo, opravljajo uvoz, skladiščijo ali uporabljajo kemikalije ali biocidne proizvode razvrščene kot zdravju škodljive, ki niso razvrščene kot CMR kemikalije, zelo lahko vnetljive, lahko vnetljive, vnetljive, dražilne, jedke in oksidativne, v skupni količini nevarnih kemikalij nad 500 kg,
3. zavezance za registracijo v skladu z veljavno uredbo,
4. zavezance, ki opravljajo strateško dejavnost iz 2. skupine z veljavno uredbo
5. zavezance, ki dajejo na trg in uporabljajo prepovedane oziroma omejene kemikalije, ter zavezance, ki izvažajo kemikalije

 

Skupina 3 – Majhno tveganje za kemijsko varnost
V to skupino razvrstimo:
1. zavezance, ki proizvajajo, opravljajo uvoz, skladiščijo ali uporabljajo kemikalije ali biocidne proizvode razvrščene kot zdravju škodljive a niso CMR kemikalije, zelo lahko vnetljive, lahko vnetljive, vnetljive, dražilne, jedke in oksidativne, v skupni količini nevarnih kemikalij pod 500 kg,
2. zavezance, ki uporabljajo snovi iz 3. skupine veljavne uredbe,
3. zavezanci, ki dajejo na trg detergente; v tej skupini kot manj tvegane za kemijsko varnost prištevamo tudi detergente kot take.

 

Zavezance smo razvrstili po stopnji tveganja za kemijsko varnost v tri skupine iz katerih izhaja tudi pogostost inšpekcijskega nadzora: skupina 1 – vsaj enkrat na dve leti, skupina 2 – vsaj enkrat na tri leta in skupina 3 -  enkrat na tri ali več let.


Prednostno se pregledujejo tudi tista podjetja, ki še niso bila pregledana in/ali opravljajo proizvodnjo nevarnih kemikalij.


Posebna prioriteta so večje pravne osebe (kemična podjetja), ki bi morala biti pregledana po načelih prioritete vsako leto: nabor teh podjetij se oblikuje sprotno in so hkrati tudi zavezanci po Seveso direktivi. Del podjetij se bo pregledoval vsako leto, zavezanci z manjšim tveganjem pa vsako tretje leto. V tekočem triletnem obdobju se bo pregledalo vsa večja kemijska podjetja, o nadaljnjem nadzoru v sodelovanju z okoljsko inšpekcijo pa bo odločeno po analizi dela triletnega obdobja.


Na podlagi mednarodnega sodelovanja se pristopa tudi k skupnim evropskim projektom nadzora, ki že ima ugotovljeno problematiko ali kršitev predpisov v evropskem prostoru in jo je zato potrebno obravnavati prednostno (CLEEN, Rapex).


Področja, ki bodo predmet inšpekcijskih pregledov v letu 2017:
- Vzorčenje dišečih palčk (benzen, toluen) na podlagi Priloge  XVII REACH uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij,
- vzorčenje penastih izdelkov SCCP na podlagi POPs uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih,

- vzorčenje otroške obutve s in brez svetilk (krom VI+ in azo barvila) na podlagi Priloge  XVII REACH uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij in ROHS direktive 2011/65/EC Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi,
- vzorčenje električne in elektronske opreme na podlagi ROHS direktive 2011/65/EC Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi,
- varnostni listi  in scenariji izpostavljenosti na podlagi  REACH uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij – mednarodni projekt REF-5,
- e-commerce (spletna prodaja nevarnih proizvodov)  na podlagi  REACH uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in CLP uredbe št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi – mednarodni (pilotni) projekt,

- nadzor nad trgovinami z glasbenimi instrumenti na podlagi CLP uredbe št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi,

- nadzor nad kemikalijami na nosilcih na podlagi CLP uredbe št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi,

- nadzor nad prometom in označevanjem predhodnih sestavin za eksplozive na podlagi Uredbe (EU) št. 98/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

- nadzor nad  izvajanjem 95. čl. Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov in
- nadzor nad biocidnimi proizvodi, izbrisanimi iz registra Urada RS za kemikalije na podlagi Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov.