Skoči na vsebino

NANOMATERIALI

Uredba (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih opredeljuje pojem "nanomaterial" kot netopen ali biološko obstojen in namenoma proizveden material z eno ali več zunanjimi dimenzijami ali notranjo strukturo v merilu od 1 do 100 nm. Za mejno vrednost za razporeditev snovi po velikosti se uporablja Priporočilo Komisije o opredelitvi nanomateriala (2011/696/EU), ki določa mejno vrednost 50 % ali več za razporeditev snovi po velikosti glede na število. Nanomaterial, kot je opredeljen v priporočilu, mora biti sestavljen iz 50 % ali več delcev z velikostjo med 1 in 100 nm.


Za nanomateriale veljajo naslednje določbe:

 

1. V kozmetičnih izdelkih se lahko uporabljajo samo barvila, konzervansi in UV-filtri, ki so navedeni na Prilogi IV (Seznam dovoljenih barvil v kozmetičnih izdelkih), V (Seznam dovoljenih konzervansov v kozmetičnih izdelkih) in VI (Seznam dovoljenih UV filtrov v kozmetičnih izdelkih). Snovi navedene v prilogah IV do VI ne zajemajo nanomaterialov, razen če je to izrecno navedeno. Do sedaj so bili v Prilogo VI vključeni naslednji nanomateriali: cinkov oksid (nano), titanov dioksid (nano) in tris-bifenil triazin (nano), medtem ko so bile saje (nano) vključene na prilogo IV.

 

2. Prisotnost snovi v obliki nanomaterialov v kozmetičnem izdelku mora odgovorna oseba priglasiti v okviru elektronske predložitve informacij o kozmetičnem izdelku (13. člen). Poleg priglasitve iz 13. člena pa mora odgovorna oseba tudi obvestiti Evropsko komisijo o kozmetičnem izdelku, ki vsebuje nanomateriale (16. člen). Določbe tega člena se ne nanašajo na nanomaterile, ki se uporabljajo kot barvila, UV-filtri ali konzervansi, ki jih ureja 14. člen (so že navedeni na seznamu dovoljenih snovi).

 

Odgovorna oseba mora opraviti priglasitev šest mesecev preden se kozmetični izdelki dajo na trg EU. Odgovorna oseba lahko določi s pisnim pooblastilom drugo pravno ali fizično osebo za priglasitev o nanomaterialih in o tem obvesti Evropsko komisijo.

 

Med informacijami, ki se v priglasitvi pošljejo Evropski komisiji so vsaj naslednje:
1. identifikacija nanomateriala, vključno z njegovim kemijskim imenom (IUPAC) in drugimi deskriptorji, kot so navedeni v točki 2 preambule k prilogam II do VI;
2. specifikacija nanomateriala, vključno z velikostjo delcev, fizikalne in kemijske lastnosti;
3. ocena količin nanomateriala v kozmetičnih izdelkih, ki se nameravajo letno dati na trg;
4. toksikološki profil nanomateriala;
5. varnostni podatki o nanomaterialu povezani s kategorijo kozmetičnih izdelkov, v katerih so uporabljeni;
6. razumno predvidljivi pogoje izpostavljenosti.

 

Priglasitev se opravi preko spletnega priglasitvenega portala za kozmetične izdelke (ang. Cosmetic Products Notification Portal, CPNP). Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila priročnik za uporabo CPNP portala za priglasitev kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo nanomateriale in najbolj pogosto zastavljena vprašanja glede uporabe CPNP portala.


3. Vse sestavine v obliki nanomaterialov morajo biti na embalaži kozmetičnega izdelka označene na seznamu sestavin. Pred imenom snovi v obliki nanomateriala morala biti v oklepaju navedena beseda »nano«.

 

Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila katalog nanomaterialov, ki se uporabljajo v kozmetičnih izdelkih, danih na trg.

 

Več...

 

Katalog...