Skoči na vsebino

SNOVI, KI SO RAZVRŠČENE KOT CMR SNOVI

V kozmetičnih izdelkih je prepovedano uporabljati snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR snovi) kategorij 1A, 1B in 2 na podlagi dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.

 

CMR snovi kategorije 2 se lahko uporabljajo v kozmetičnih izdelkih, če jih je Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ZOVP) ocenil in ugotovil, da so varne za uporabo v kozmetičnih izdelkih.

 

CMR snovi, kategorije 1A in 1B, se lahko uporabljajo v kozmetičnih izdelkih, če:

  • so snovi skladne z zahtevami glede varnosti živil;
  • ni na voljo ustreznih alternativnih snovi;
  • se bodo uporabljale le za posebno rabo kategorije izdelka z znano izpostavljenostjo ter
  • jih je ZOVP ocenil in ugotovil, da je njihova uporaba v kozmetičnih izdelkih varna;

Določbe glede uporabe CMR snovi v kozmetičnih izdelkih se uporabljajo od 1. decembra 2010.