Skoči na vsebino

DEFINICIJA NANOMATERIALOV

Nanodelec je delček snovi, ki je vsaj v eni dimenziji manjši od 100 nanometrov. Nanodelci so lahko tanke ploščice z debelino pod 100 nm, nitke s premerom pod 100 nm ali pa delci manjši od 100 nm v vseh treh dimenzijah.

 

En nanometer (nm) je milijardinka metra z matematičnim zapisom:

1 nm = 1.10-9 m = 1.10-6 mm = 1.10-3 µm


100 nanometrov je desetinka mikrometra.


Nanomaterial je snov, ki vsebuje nanodelce.

 

Za predstavo o tem, kako majhni so nanodelci, je prikazana primerjava velikosti na Sliki 1. Nogometna žoga je prav tolikokrat manjša od Zemlje, kot je molekula ogljika (C60) manjša od nogometne žoge.

 

 


Slika 1: Primerjava dimenzij. Razmerje premera Zemlje in nogometne žoge je enako razmerju premera nogometne žoge in molekule ogljika (C60) (Vir: Remškar, M., 2009. Nanodelci in nanovarnost)


Po opredelitvi Evropske komisije je nanomaterial material, ki vsebuje nanodelce, ki so naravnega izvora, ali narejeni po naključju ali namenoma, so med seboj nevezani, ali pa tvorijo agregate ali aglomerate, ter jih 50 % ali več v številski porazdelitvi meri med 1 nm in 100 nm v eni ali v več dimenzijah.


V posebnih primerih, ali takrat, ko je skrb glede okolja, zdravja, varnosti ali konkurenčnosti opravičena, se mejna vrednost 50 % sme nadomestiti z mejno vrednostjo med 1 % in 50 %.


Kot odstopanje od osnovne definicije je treba med nanomateriale prištevati fulerene, luske grafena in enoplastne ogljikove nanocevke, čeprav imajo eno ali več zunanjih dimenzij pod 1 nm (Priporočilo Komisije o opredelitvi nanomaterialov (2011/696/EU)).

 

Opredelitev pojma nanomaterial v angleškem jeziku:


Nanomaterial means a natural, incidental or manufactured material containing particles, in an unbound state or as an aggregate or as an agglomerate and where, for 50 % or more of the particles in the number size distribution, one or more external dimensions is in the size range 1 nm - 100 nm.


In specific cases and where warranted by concerns for the environment, health, safety or competitiveness the number size distribution threshold of 50 % may be replaced by a threshold between 1 and 50 %.


By derogation from point 2, fullerenes, graphene flakes and single wall carbon nanotubes with one or more external dimensions below 1 nm should be considered as nanomaterials (Commission recommendation of 18 October 2011 on the definition of nanomaterial).

 

Da bi olajšali oceno tveganja pri proizvodih z nanodelci, je treba upoštevati vedenje samih nanodelcev v različnih okoljih. Za ta namen so poleg oblike in velikosti delcev pomembni naslednji termini:


Aglomerat: Skupina delcev, ki jih držijo skupaj šibke sile, kot so na primer Van der Waalsove vezi. 


Agregat: Skupina delcev, ki jih skupaj držijo močne sile, kot so na primer kovalentne ali kovinske vezi.


Endocitoza: je proces, pri katerem se snovi dotaknejo membrane, ta jih obda, s tem nastane endocitozni mehurček.


Površinski naboj: električni naboj, prisoten na površini nanodelcev.


Specifična površina: površina delcev na enoto mase.


Kvantni pojavi: zaradi majhnosti delcev spremenjene njihove električne lastnosti.