Skoči na vsebino

UREDBA CLP

Uredba CLP (kratica CLP pomeni razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij) je EU zakonodaja o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. Način razvrščanja in označevanja kemikalij, ki je bil uveden s to uredbo, temelji na globalno usklajenem sistemu (GHS) Združenih narodov. Uredba CLP zagotavlja, da so delavci in potrošniki v EU jasno obveščeni o nevarnostih kemikalij na podlagi njihovega razvrščanja in označevanja. Podjetja morajo pred dajanjem snovi in zmesi v promet opredeliti njihove morebitne nevarne lastnosti za zdravje ljudi in okolje ter jih ustrezno razvrstiti. Nevarne kemikalije morajo biti označene v skladu s standardiziranim sistemom, kar omogoča seznanitev delavcev in potrošnikov z njihovimi učinki, preden jih začnejo uporabljati.


Čeprav CLP ne določa posebnih zahtev za nanomateriale, so nanomateriali skladni z opredelitvijo pojma "snov" iz uredbe CLP, zato zanje veljajo določbe iz uredbe. Evropska komisija je leta 2011 objavila posebna priporočilo o opredelitvi nanomateriala, ki se uporablja tudi za uredbo CLP.


Nanomateriale, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev (imajo nevarne lastnosti), je treba razvrstiti in označiti v skladu z uredbo CLP.


Snovi, vključno z nanomateriali, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev, kar pomeni, da imajo nevarne lastnosti v skladu z uredbo CLP in so dane v promet, je treba prijaviti na ECHA. Na splošno prijava v skladu z uredbo CLP pomeni, da proizvajalci in uvozniki predložijo nekatere podatke o razvrstitvi in označitvi snovi, ki jih dajejo v promet, v popis razvrstitev in označitev, ki ga vodi Evropska agencija za kemikalije (ECHA).


Dodatne informacije o zakonodaji na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij najdete na spletni strani Urada RS za kemikalije in Evropske agencije za kemikalije (ECHA).