Skoči na vsebino

STOCKHOLMSKA KONVENCIJA O OBSTOJNIH ORGANSKIH ONESNAŽEVALIH


Republika Slovenija je podpisala Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih 23. junija 2001 in jo ratificirala 4. maja 2004. Konvencija je v svetovnem merilu stopila v veljavo 17. maja 2004.

Glavni cilj Stockholmske konvencije je zaščita zdravja ljudi in okolja z uporabo previdnostnega načela. Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih ureja mednarodno sodelovanje, prepoved proizvodnje, uporabe, uvoza in izvoza, zmanjšanje emisij nenačrtno proizvedenih so-produktov, uporabo alternativnih kemikalij in tehnik ter upravljanje z zalogami in odpadki obstojnih organskih onesnaževal.

Kemikalije, ki so zajete v konvenciji:

Priloga Asnovi, ki so predmet prepovedialdrin, dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorobenzen, klordan, mireks, toksafen, poliklorirani bifenili (PCB)
Priloga Bsnovi, ki so predmet omejitevDDT
Priloga Csnovi, ki nastajajo nenamerno in so predmet nenehnega zmanjševanjapoliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCCDD/PCDF), heksaklorobenzen, poliklorirani bifenili (PCB)