Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STOCKHOLMSKA KONVENCIJA O OBSTOJNIH ORGANSKIH ONESNAŽEVALIH

 

Republika Slovenija je podpisala Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih 23. junija 2001 in jo ratificirala 4. maja 2004. Konvencija je v svetovnem merilu stopila v veljavo 17. maja 2004.

 

Glavni cilj Stockholmske konvencije je zaščita zdravja ljudi in okolja z uporabo previdnostnega načela. Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih ureja mednarodno sodelovanje, prepoved proizvodnje, uporabe, uvoza in izvoza, zmanjšanje emisij nenačrtno proizvedenih so-produktov, uporabo alternativnih kemikalij in tehnik ter upravljanje z zalogami in odpadki obstojnih organskih onesnaževal.


Kemikalije, ki so vključene v konvencijo:

 

Priloga

Kemikalija

CAS št.

Vir

Obvestilo depozitarja SC

Priloga A

snovi, ki so predmet odprave

aldrin

309-00-2

pesticid

2004

dieldrin

60-57-1

pesticid

2004

endrin

72-20-8

pesticid

2004

heptaklor

76-44-8

pesticid

2004

heksaklorobenzen

118-74-1

pesticid

2004

klordan

57-74-9

pesticid

2004

mireks

2385-85-5

pesticid

2004

toksafen

8001-35-2

pesticid

2004

poliklorirani bifenili (PCB)

 

industrijska kemikalija

2004

alfa heksaklorocikloheksan

319-84-6

pesticid

2009

beta heksakhlorocikloheksan

319-85-7

pesticid

2009

lindan (gama heksaklorocikloheksan)

58-89-9

pesticid

2009

heksabromobifenil

36355-01-8

industrijska kemikalija

2009

heksabromodifenil eter in heptabromodifenil eter (komercialno ime: oktabromodifenil eter)

68631-49-2; 207122-15-4; 446255-22-7; 207122-16-5

industrijska kemikalija

2009

klordekon

143-50-0

pesticid

2009

Pentaklorobenzen (PeCB)

608-93-5

industrijska kemikalija

2009

tetrabromodifenil eter in pentabromodifenil eter

5436-43-1; 60348-60-9

industrijska kemikalija

2009

tehnični endosulfan in njegovi sorodni izomeri

959-98-8; 33213-65-9

pesticid

2011

heksabromociklododekan (HBCDD)

25637-99-4; 3194-55-6

industrijska kemikalija

2013

heksaklorobutadien

87-68-3

industrijska kemikalija

2015

pentaklorofenol ter njegove soli in estri

87-86-5; 131-52-3; 27735-64-4; 1825-21-4

pesticid

2015

poliklorirani naftaleni

70776-03-3

industrijska kemikalija

2015

dekabromodifenil eter (komercialna mešanica, c-DecaBDE)

1163-19-5

industrijska kemikalija

18.12.2017

kratko-verižni klorirani parafini (SCCP)

85535-84-8

industrijska kemikalija

18.12.2017

Priloga B

snovi, ki so predmet omejitev

DDT

50-29-3

pesticid

2004

perfluorooktan sulfonska kislina, njene soli in perfluorooktan sulfonil fluorid

1763-23-1;        307-35-7

industrijska kemikalija

2009

Priloga C

snovi, ki nastajajo nenamerno in so predmet nenehnega zmanjševanja

poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCCDD/PCDF)

 

 

2004

heksaklorobenzen

118-74-1

 

2004

poliklorirani bifenili (PCB)

 

 

2004

heksaklorobutadien

87-68-3

 

18.12.2017

pentaklorobenzen

608-93-5

 

2009

poliklorinarani naftaleni

70776-03-3

 

2015