Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OCENJEVANJE TVEGANJA KEMIKALIJ

 

Kaj je ocenjevanje tveganja kemikalij?


Ocenjevanje tveganja kemikalij je ključnega pomena za zagotovitev, da pri proizvodnji ali predvideni uporabi kemikalij ne pride do nezaželenih oziroma škodljivih učinkov na zdravje ljudi, živali in okolje. Pri tem gre za opredelitev in po možnosti kvantitativno določitev tveganja, ki izhaja iz izpostavljenosti določeni snovi ali pripravku, vključno z določitvijo razmerja med odmerkom in učinkom ter ciljne populacije. V splošnem je to postopek, ki vključuje naslednje elemente:

 • ugotovitev nevarnih lastnosti kemikalije,
 • oceno učinkov,
 • oceno izpostavljenosti,
 • opredelitev tveganja.Zakonodaja in smernice, ki urejajo ocenjevanje tveganja na področjih za katere je pristojen Urad RS za kemikalije

Ocenjevanje tveganja po uredbi REACH (1906/2007/EEC)

 

Priprava ocene kemijske varnosti (PKV-"Poročilo o kemijski varnosti")

 

Poročilo o kemijski varnosti je po zakonodaji REACH zahtevano, ko se snov proizvede ali uvozi v količini ≥ 10 ton /leto. Poročilo mora biti dokumentirano v Poročilu o kemijski varnosti ter posredovano kot del registracijskega dosjeja. Priloga 1 Uredbe postavlja splošna določila za ocenjevanje snovi in pripravo poročila o kemijski varnosti. Eden od primarnih ciljev izdelovanja poročila o kemijski varnosti je definirati pogoje za uporabo (pogoje za delovanje in upravljanje tveganja) pod katerimi morajo biti tveganja nadzorovana.

 

Proces priprave poročila o kemijski varnosti:

 

 • Zbiranje in pridobivanje obstoječih in zahtevanih informacij o notranjih lastnostih snovi
 • Ocena nevarnosti za človekovo zdravje; vključno z razvrstitivijo in izpeljavo ravni, ki ne povzroča učinka (DNEL-"izpeljana raven brez učinka")
 • Ocena fizikalno kemijskih lastnosti; vključno z razvstitvijo
 • Ocena nevarnosti za okolje; vključno z razvstitvijo in izpeljavo predvidenih koncentracij brez učinkov (PNEC-"predvidena koncentracija brez učinkov")
 • PBT (obstojne, bioakululativne, strupene snovi) in vPvB (celo obstojne, zelo bioakumulativne snovi) ocena 

V primeru, da je ugotovljeno, da snov izpolnjuje kriterije za razvrstitev kot nevarna glede na kriterije direktive 67/548/EEC ali 1999/45/EC, oziroma, da je razvrščena kot PBT snov ali vPvB snov, potem se zahteva ocena izpostavljenosti ter posledično opredelitev (karakterizacija) tveganja:

 

 • Ocena izpostavljenosti (vključujuje razvoj scenarijev za izpostavljenost in  ovrednotenje izpostavljenosti)
 • Opredelitev (karakterizacija tveganja)      

V primeru, da iz opredelitve sledi, da tveganje ni ustrezno kontrolirano sledi še zadnji korak.  

 • Dodatna spreminjanja v posameznih delih ocene, da se lahko dokumentira, da je  tveganje ustrezno kontrolirano.

Pomembno je tudi, da je scenarij izpostavljenosti dodan kot priloga k varnostnemu listu. 

 

 


Biocidi

V Sloveniji dajanje biocidov v promet ureja Zakon o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06). V Evropski uniji se je v letu 2004 v skladu z Direktivo o biocidih 98/8/ES začelo izvajanje sistematičnega programa ocenjevanja biocidnih aktivnih snovi. Splošna načela za ocenjevanje tveganja biocidov (aktivnih snovi in proizvodov) določa Priloga VI Direktive 98/8/ES, podrobnejše smernice pa so določene v dokumentih: "Technical Notes for Guidance", "Technical Guidance Document - TGD ter emisijskih scenarijih za okolje.

Fitofarmacevtska sredstva

Za izdelavo ocen tveganja za fitofarmacevtska sredstva je pristojna Fitosanitarna Uprava RS pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na podlagi 13. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in 49. a člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04 - ZdZPZ) Urad RS za kemikalije sodeluje pri postopku izdaje odločb o registraciji fitofarmacevtskih sredstev z izdajo soglasja k odločbi, ki temelji na oceni fitofarmacevtskega sredstva za zdravje ljudi in okolje, ocena pa mora poleg splošnih načel upoštevati geografske, okoljske in zdravstvene značilnosti slovenskega prostora, ter namene in načine uporabe fitofarmacevtskega sredstva.Več informacij o ocenjevanju tveganja kemikalij je na voljo na naslovih:

http://ecb.jrc.it/

http://europa.eu.int/comm/environment/biocides/index.htm#Furtherguidance

http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/evaluation/index_en.htm

http://guidance.echa.europa.eu/Kontaktni osebi: Simona Fajfar in Petra Čebašek