Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAZVRŠČANJE, PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE KEMIKALIJ

Tako kot v vseh ostalih članicah EU, se je tudi v R Slovenji v januarju 2009 pričelo z uporabo globalno poenotenega sistema razvrščanja, označevanja in pakiranja  nevarnih kemikalij t.j. GHS (Globally Harmonised System). V EU se je dokument GHS, ki sicer od leta 2001 nastaja in se dopolnjuje pod okriljem ZN v Ženevi, sprejel v obliki uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št.1272/2008 oz. CLP uredba (CLP- Classification, Labelling and Packaging of hazardous chemicals).


Uveljavitev določb CLP uredbe, ki je osnovno orodje uredbe REACH, pomeni implementacijo idej trajnostnega razvoja. Princip razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij, ki ga uvaja CLP uredba, je sicer podoben staremu sistemu EU. Glavni cilji GHS oz. CLP pa so: ugotoviti kakšne nevarne lastnosti ima neka kemikalija, te informacije preko etikete in varnostnega lista posredovati uporabniku in tako omogočiti zavestnejšo, racionalnejšo in odgovornejšo uporabo tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju.

 

CLP uredba (Uredba (ES) št.1272/2008) 


1. Neuradni čistopis
Uredba je bila objavljena v UL EU 31. decembra 2008, posamezne določbe pa so se začele uporabljati s  20.1.2009. Na spletnih straneh Evropske agencije za kemikalije (ECHA) najdete tudi neuradni čistopis CLP uredbe oz. konsolidirano verzijo:
• neuradni čistopis CLP uredbe  (v slovenskem jeziku) -  v določenih primerih  je prišlo do napake pri navajanju opozorilnih besed, pravilno navajanje je NEVARNO in POZOR!):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20150601

• neuradni čistopis CLP uredbe (v angleškem jeziku):
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20150601

 

Druge podrobnejše informacije najdete na sledečih povezavah:
• popis razvrstitev in označitev:http://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals/cl-inventory-database je elektronska zbirka podatkov, ki jo  ureja ECHA in   vsebuje informacije o razvrstitvi in označitvi prijavljenih in registriranih snovi, ki so jih predložili proizvajalci in uvozniki. Vsebuje tudi seznam usklajenih razvrstitev ( t.j. seznam iz priloge VI CLP Uredbe . Zbirka se redno posodablja, vendar to ni posebej označeno.
• neuradni seznam stavkov o nevarnosti oz. H stavkov in dodatnimi EUH stavki
• neuradni seznam previdnostnih stavkov oz. P  stavkov
• plakat (elektronska verzija) 


2. Spremembe Uredbe CLP
Uredba se redno  spreminja in dopolnjuje predvsem zaradi sprememb in dopolnitev GHS dokumenta ter zaradi sprememb Priloge VI t.j. EU seznam usklajenih razvrstitev in označitev snovi:
 
V letu 2018 se dokončno uveljavljajo  določbe naslednjih sprememb in dopolnitev CLP Uredbe t.i. ATP:

 

8. ATP ( = Uredba (ES)  št. 918 /2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0918
8. sprememba CLP Uredbe  vsebuje spremembe in dopolnitve priloge I-VII .
Obvezna uporaba :
• za snovi in zmesi  od 1. februarja 2018
• snovi in zmesi, ki se dajejo v promet pred 1. februarjem 2018, ni treba ponovno označiti in pakirati v skladu s to uredbo pred 1. februarjem 2020.
 
9. ATP ( = Uredba (ES)  št. 1179 /2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1179
9. sprememba CLP Uredbe vsebuje spremembe in dopolnitve priloge VI in črtanje tabele 3.2.  (= harmonizirane razvrstitve po starem sistemu) v priloge VI.
Obvezna uporaba :
• za snovi in zmesi  od 1. marca 2018.
Tabela 3.2.  v priloge VI se črta s 1. junijem 2017.


10. ATP ( = Uredba (ES)  št. 776/2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0776&from=SL
10. sprememba CLP Uredbe vsebuje spremembe in  dopolnitve priloge VI
Obvezna uporaba : 
• za snovi in zmesi  od 1. december 2018.


V letu 2020 pa se bodo pričele obvezno uporabljati določbe Uredbe za implementacijo 45. člena CLP uredbe ( = Uredba (ES)  št. 542 /2017 )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0542
Ta sprememba dodaja v CLP Uredbo novo prilogo VIII. Ta ureja sporočanje podatkov o zmeseh s  (skoraj) popolno sestavo zmesi  imenovanim nacionalnim organom t.j. v Sloveniji Urad RS za kemikalije, uporabnik teh podatkov pa bo v Sloveniji Center za zastrupitve (UKC CZ).


Uredba sicer določa obvezno sporočanje uvoznikov/nadaljnjih uporabnikov (predlagateljev) pred dajanjem zmesi v promet  in sicer za :
- splošno rabo - od 1.1.2020
- profesionalno rabo - od 1.1.2021
- industrijsko rabo - od 1.1.2024 (pogojno možno manj obsežno poročanje)
- obnovitev že poslanih podatkov najkasneje do 1.1.2025
Obveza sporočanja ne bo veljala za zmesi namenjene znanstvenemu razvoju in raziskavam ter za zmesi razvrščene kot:  plini pod tlakom in/ali za eksplozive  kategorije od 1.1 do 1.6.

                
Trenutno sporočanje še ni mogoče, saj Evropska agencija za kemikalije (ECHA) še ni pripravila ustreznih orodij , niti  še ni na razpolago ustreznih smernic za pomoč zavezancem!


3. Smernice
Na spletni strani ECHA najdete smernice, ki vam bodo olajšale delo na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij. Večino smernic je na razpolago v slovenskem jeziku:

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp
 
4. Najpogosteje zastavljena vprašanja in odgovori
ECHA skupaj s pristojnimi organi držav članic pripravlja odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja. Odgovori (le v angleškem jeziku) se redno dobavljajo na spletnih straneh ECHA. http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
 
 
5. Mokri beton
V skladu s 3. alinejo 29. člena CLP Uredbe mokri beton, poleg mokrega cementa (oba pripravljena za uporabo v mokrem stanju) sodi med snovi in zmesi, za katere se uporablja odstopanje od standardiziranega označevanja in sicer gre za dobavljene kemikalije brez embalaže.


Zavezanec lahko posreduje podatke, ki bi sicer morali biti na etiketi na računu ali na letaku ali preko emaila.


Zavezanci (proizvajalci/prodajalci mokrega betona) potrebujejo tudi dovoljenje za proizvodnji/promet, imeti pa morajo tudi svetovalca za kemikalije. Dodatne informacije lahko zavezanci dobijo tudi na Združenje za beton Slovenije,Slovenčeva 22, 1000 LJUBLJANA, Telefon: +386 5 3921 525 GSM: +386 41 610 938, zabeton(at)zabeton.si, www.zabeton.si.

 

Kontaktna oseba: mag. Tatjana Humar-Jurič

 

Zadnja sprememba:  marec 2018