Skoči na vsebino

RAZVRŠČANJE, PAKIRANJE IN OZNAČEVANJE KEMIKALIJ

Kdor daje na območju R Slovenije v promet nevarne kemikalije, je v skladu z določbami Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 -ZBioP, 16/08 in 9/11) dolžan le-te razvrstiti, označiti in pakirati z veljavnimi predpisi.
 
 
Tako kot v vseh ostalih članicah EU, se tudi v R Slovenji trenutno uporabljata dva sistema razvrščanja,označevanja in pakiranja:
 
1. Star sistem razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih snovi in pripravkov
Ta sistem se uporablja samo še pogojno in sicer za zmesi, ki so bile dane v promet (v Sloveniji ali kaki drugi EU članici) pred 1.6.2015. Te zmesi so lahko razvrščene in označene v skladu s staro zakonodajo t.j. v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS št. 67/05, 137/07, 88/08, 81/09 in 06/14)  še do 1.6.2017!
 
 
2. Nov sistem razvrščanja, označevanja in pakiranja nevarnih snovi in zmesi
Na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij so članice EU po 40 letih dopolnjevanja in spreminjanja zakonodaje na tem področju, v januarju 2009 med prvimi na svetu pričele uporabljati globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij tj. GHS (Globally Harmonised System). V EU se je dokument GHS, ki sicer od leta 2001 nastaja in se dopolnjuje pod okriljem ZN v Ženevi, sprejel v obliki uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št.1272/2008 oz. CLP uredba (CLP- Classification, Labelling and Packaging of hazardous chemicals).

 

Uveljavitev določb CLP uredbe, ki je osnovno orodje uredbe REACH, pomeni implementacijo idej trajnostnega razvoja. Princip razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij, ki ga uvaja CLP uredba, je podoben staremu sistemu EU. Podobni pa ostajajo tudi glavni cilji, tj. ugotoviti kakšne nevarne lastnosti ima neka kemikalija, te informacije preko etikete in varnostnega lista posredovati uporabniku in tako omogočiti zavestnejšo, racionalnejšo in odgovornejšo uporabo tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju.
 
 
2.1 CLP uredba (Uredba (ES) št.1272/2008)
Uredba je bila objavljena v UL EU 31. decembra 2008, posamezne določbe pa so se začele uporabljati s  20.1.2009.

Na spletnih straneh Evropske agencije za kemikalije (ECHA) najdete tudi neuradni čistopis CLP uredbe oz. konsolidirano verzijo:
• neuradni čistopis CLP uredbe (v slovenskem jeziku je prišlo do napake pri navajanju opozorilnih besed, pravilno navajanje je NEVARNO in POZOR!) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20150601
• neuradni čistopis CLP uredbe (v angleškem jeziku) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20150601
 
Druge podrobnejše informacije najdete na sledečih povezavah:

Opomba: Plakat je pripravi Urad RS za kemikalije v skladu s spremembami CLP Uredbe in je neuradno besedilo. Tiskana verzija plakata je brezplačno na voljo za zavezance po CLP Uredbi, kontakt: zki(at)gzs.si Tisk in oblikovanje je omogočilo GZS-Združenje kemijske industrije v okviru projekta Zdravi2.
 
2.2 Razvrščanje in označevanje nevarnih zmesi v prehodnem obdobju 2015-2017
V skladu z Uredba (ES)  št. 1272/2008 se morajo zmesi, ki se dajejo v promet s 1.6.2015 razvrščati, označevati in pakirati v skladu s to Uredbo. Zmesi, ki so bile dane v promet (v Sloveniji ali kaki drugi EU članici) pred 1.6.2015, so lahko razvrščene in označene v skladu s staro zakonodajo t.j. v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS št. 67/05, 137/07, 88/08, 81/09 in 06/14)  še do 1.6.2017.
 
 
V praksi to pomeni, da vam v primeru, da imate dokazilo (npr. dobavnico, račun, pogodba o nakupu…), da je bila vaša zmes dana v promet (v Sloveniji ali v kateri drugi EU članici) pred 1.6.2015, po 1.6.2015 ni potrebno te zmesi, ki jo imate v skladišču oz. jo dajete v promet (v Sloveniji), razvrstiti in označiti »po novem«, pač pa to lahko storite šele s 1.6.2017.
 
 
2.3 Spremembe in dopolnitve CLP Uredbe:
Uredba CLP se redno  spreminja in dopolnjuje zaradi dveh razlogov: zaradi  sprememb in dopolnitev GHS dokumenta (predvsem spremembe   CL kriterijev)  in zaradi sprememb Priloge VI (t.j. EU seznam usklajenih razvrstitev in označitev):
 
 
3. ATP (=Uredba (ES)  št. 618/2012)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:179:0003:0010:SL:PDF
To je 3. sprememba  CLP Uredbe, ki vsebuje spremembe priloge VI.
Obvezna uporaba :
• za snovi od 1. decembra 2013
• za zmesi od 1. junija 2015.
 
 
4. ATP (=Uredba (ES)  št. 487/2013),
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:149:0001:0059:SL:PDF
To je 4. sprememba CLP Uredbe, ki vsebuje spremembe CL kriterijev.
Obvezna uporaba : 
• za snovi od 1. decembra 2014
• za zmesi od 1. junija 2015.
 
Opomba: v sl. verziji 4. ATP je prišlo do napake pri navajanju opozorilnih besed, pravilno navajanje je NEVARNO in POZOR!
 
 
5. ATP (=Uredba (ES)  št. 944 /2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:261:0005:0022:SL:PDF
To je 5. sprememba CLP Uredbe, ki vsebuje spremembe priloge IV in VI.
Obvezna uporaba:
• za snovi od 1. decembra  2014
Izjeme: za snovi, ki so bile dane v promet pred 1. decembrom 2014, se uredba začne uporabljati 1. decembra 2016.  Izjema: smola, premogov katran in visokotemperaturna EC 266-028-2, za katere obveznost velja od 1. januarja 2015 oz. če so bile  dane v promet pred tem datumom pa od  1. aprila 2016 ).
• za zmesi od 1. junija 2015 (zmesi, ki so bile dane v promet pred 1. junijem  2015, se
uredba začne uporabljati od 1. junija 2017).
 
 
6. ATP (=Uredba (ES)  št. 605 /2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_167_R_0004&from=EN
To je 6. sprememba CLP Uredbe , ki vsebuje spremembe priloge VI in vnaša stavke o nevarnosti in previdnostnih stavkov v hrvaškem jeziku v Uredbo
Obvezna uporaba:
• za snovi od 1. decembra  2014
 Izjeme: snovi, ki so bile dane v promet pred 1. decembrom 2014, se uredba začne uporabljati od 1. decembra 2016.
• za zmesi od 1. junija 2015 (zmesi, ki so bile dane v promet pred 1. junijem  2015, se uredba začne uporabljati 1. junija 2017).
 
7. ATP ( = Uredba (ES)  št. 1221 /2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.197.01.0010.01.SLV
To je 7. sprememba CLP Uredbe , ki vsebuje spremembe priloge VI.
Obvezna uporaba :
• za snovi in zmesi  od 1. januarja 2017
 

8. ATP ( = Uredba (ES)  št. 918 /2016)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0918
To je 8. sprememba CLP Uredbe , ki vsebuje spremembe priloge I-VII .

Obvezna uporaba :
• za snovi in zmesi  od 1. februarja 2018
• snovi in zmesi, ki se dajejo v promet pred 1. februarjem 2018, ni treba ponovno označiti in pakirati v skladu s to uredbo pred 1. februarjem 2020.

 

9. ATP ( = Uredba (ES)  št. 1179 /2016 )

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1179
To je 9. sprememba CLP Uredbe , ki vsebuje spremembe dopolnitve priloge VI in črtanje tabele 3.2.  (= harmonizirane razvrstitve po starem sistemu) v priloge VI.

Obvezna uporaba :
• za snovi in zmesi  od 1. marca 2018.
Tabela 3.2.  v priloge VI se črta s 1. junijem 2017.

 
Sprememba CLP Uredbe   (=  Uredba  (ES)  št 1297 /2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1297
Ta sprememba dodatno ureja tekoče gospodinjske detergente za pranje perila v topljivi embalaži za enkratno uporabo.
Obvezna uporaba: za snovi in zmesi od 1. junija 2015  oz. če so bile kemikalije dane v promet pred 1.junijem 2015 se začne uporabljati od 1.  januarja 2016).
 
 
Sprememba CLP Uredbe  zaradi pristopa Republike Hrvaške k EU  (= Uredba (EU) št. 517/2013).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0001:0071:SL:PDF
Obvezna uporaba od 1. julij 2013.
 
Popravek priloge VI CLP Uredbe (= Uredba (ES) št. 758/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:216:0001:0058:SL:PDF
Za snovi in zmesi obvezna uporaba od 10. avgusta 2013 (Izjeme!)
 
Uredba Komisije (EU)  št. 2015/491  o spremembi Uredbe (EU) št. 605/2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0491&from=SL
Uredba vnaša popravek glede uveljavitve določb za  snovi in zmesi (podaljšanje prehodnega obdobja).
Obvezna uporaba od 1.januarja 2016

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/744
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0744&from=SL
o odobritvi začasnega ukrepa, ki ga je v zvezi z zahtevami za dodatno pakiranje in označevanje elektronskih cigaret in posodic za njihovo ponovno polnjenje, ki vsebujejo nikotin, v skladu s členom 52 Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta sprejela Nizozemska.
Uporaba do 19.6.2016.

2.4 Smernice http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp
Na spletni strani ECHA najdete smernice, ki vam bodo olajšale delo na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij. Večino smernic je na razpolago v slovenskem jeziku.
 
 
2.5 Najpogosteje zastavljena vprašanja in odgovori:
ECHA skupaj s pristojnimi organi držav članic pripravlja odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja. Odgovori (le v angleškem jeziku) se redno dobavljajo na spletnih straneh ECHA. http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
 
 
2.6 Mokri beton
V skladu s 3. alinejo 29. člena CLP Uredbe mokri beton, poleg mokrega cementa (oba pripravljena za uporabo v mokrem stanju) sodi med snovi in zmesi, za katere se uporablja odstopanje od standardiziranega označevanja in sicer gre za dobavljene kemikalije brez embalaže.

Zavezanec lahko posreduje podatke, ki bi sicer morali biti na etiketi na računu ali na letaku ali preko emaila.

Zavezanci (proizvajalci/prodajalci mokrega betona) potrebujejo tudi dovoljenje za proizvodnj/promet, imeti pa morajo tudi svetovalca za kemikalije. Dodatne informacije lahko zavezanci dobijo tudi na Združenje za beton Slovenije,Slovenčeva 22, 1000 LJUBLJANA, Telefon: +386 5 3921 525 GSM: +386 41 610 938, zabeton(at)zabeton.si, www.zabeton.si.
 
 
Zadnja sprememba: oktober 2016
Kontaktna oseba: mag.Tatjana Humar-Jurič