Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTRACIJA

Registracija po uredbi  REACH se zahteva od proizvajalcev in uvoznikov snovi (v količinah od 1 tone ali več na leto na podjetje). Vedno se registrira snov kot taka ali vsebovana v pripravku. Od registracijskih zavezancev se zahteva, da pridobijo zahtevane podatke o snoveh, ki so določeni v prilogah uredbe REACH in jih predložijo na Evropsko kemijsko Agencijo (v nadaljevanju: ECHA) v rokih, ki so določeni. Zahteva po podatkih je odvisna od količine proizvedene ali uvožene snovi (skupine: 1-10 ton, 10-100 ton, 100-1000 ton in nad 1000 ton). Roki so posebej določeni tudi za registracijo CMR snovi kategorije 1 ali 2, ter snovi, ki so razvrščene kot zelo strupene za vodne organizme (glej časovnico).

 

 

Roki za registracijo (nanašajo se na proizvajalca ali uvoznika na leto):
 

 

 

 

 

 

Zahteva registracije je, da morajo proizvajalci in uvozniki snovi zbrati informacije o vplivih snovi na okolje in zdravje, oceniti tveganja, ki izhajajo iz uporab njihovih snovi, in zagotoviti, da so tveganja ustrezno nadzorovana. Da bi to lahko zagotovili morajo proizvajalci in uvozniki predložiti tehnično dokumentacijo (za snovi v količini od 1 tone ali več na leto) in poleg tega poročilo o kemijski varnosti (za snovi v količinah od 10 ton ali več na leto).

 

Tehnična dokumentacija vsebuje informacije o lastnostih in razvrstitvi snovi ter o uporabah in smernicah za varno uporabo. Informacije, potrebne za določanje lastnosti snovi, se razlikujejo glede na količino proizvedene ali uvožene snovi. Večja količina snovi zahteva več informacij. REACH predvideva tudi souporabo podatkov med zavezanci za registracijo z namenom zbiranja potrebnih informacij.

 

Za pripravo registracijske dokumentacije se uporablja orodje IUCLID, predloži pa se jo preko orodja REACH IT.

 

IUCLID http://iuclid.eu/
REACH IT http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it

 

Registracija je zaključena, ko Agencija prejme pristojbino za registracijo. Nato se registracijskemu zavezancu pošlje številko registracije. Pristojbine za registracijo, ki so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 340/2008 (konsolidirana verzija).

 

Seznam registriranih snovi: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances

 

 

Pred-registracija


Obdobje predregistracije od 1. junija do 1. decembra 2008 je potencialnim registracijskim zavezancem istih snovi v postopnem uvajanju omogočilo stik in skupno predložitev registracijske dokumentacije. Predregistracija je bila predpogoj za koriščenje podaljšanih rokov za registracijo, ki so predvideni za te snovi.

 
Potencialni registracijski zavezanci, ki po 1. decembru 2008 prvič proizvajajo ali uvažajo snov v postopnem uvajanju v količini vsaj 1 tono na leto, lahko ECHA še vedno predložijo določene informacije (pozna predregistracija) in uveljavljajo podaljšane roke. Izdelovalci in uvozniki izdelkov z namerno sprostitvijo snovi lahko prav tako predložijo pozno predregistracijo.


Pozno predregistracijo je treba predložiti v šestih mesecih po proizvodnji ali uvozu snovi, ki presega prag ene tone, in najpozneje 12 mesecev pred ustreznim rokom za registracijo. To pomeni, da se obdobje pozne predregistracije zaključi 31. maja 2017 za snovi, ki jih je treba registrirati do 31. maja 2018.


Za pozno predregistracijo je potrebno predložiti osnovne informacije, in sicer: ime snovi, EINECS in CAS številko snovi, ime in kontaktne podatke osebe za stike, načrtovani rok za registracijo, količinski razpon in poljubno, identifikatorje povezanih snovi, ki so lahko pomembne za pridobivanje podatkov o snovi, ki se predregistrira.

Pozna predregistracija je obvezna le, če želijo podjetja uveljavljati podaljšane roke za registracijo. Podjetja se lahko odločijo tudi za takojšnjo registracijo svoje snovi v postopnem uvajanju, vendar je v tem primeru obvezno najprej predložiti poizvedbo.
Podjetje po predregistraciji in naknadnih razpravah o identičnosti snovi postane član foruma za izmenjavo informacij o snoveh (SIEF).


Pozna predregistracija je brezplačna.


Predregistracija se predloži z uporabo orodja REACH IT, ki je dostopno na spletni strani ECHA. Napotki za pozno predregistracijo so na voljo v Smernicah za souporabo podatkov in v Priročniku REACH-IT za uporabnike v industriji Del 4 – Pozna pred-registracija.

 

- Smernicah za souporabo podatkov
- REACH IT http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it
- Priročniku REACH-IT
http://echa.europa.eu/documents/10162/13654/reachit_online_preregistration_en.pdf

Seznam pred-registriranih snovi najdete tukaj: http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/pre-registered-substances

Več informacij: http://echa.europa.eu/regulations/reach/substance-registration/pre-registration
 

 

Poročilo o kemijski varnosti


Poročilo o kemijski varnosti je dokumentacija o oceni kemijske varnosti za snov registracijskega zavezanca (ali zadevnih snovi, če je bilo poročilo o kemijski varnosti izdelano za kategorijo snovi, ki imajo podobne lastnosti). V Prilogi I uredbe REACH so navedene splošne določbe za ocenjevanje snovi in pripravo poročila o kemijski varnosti.


Smernice: http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

 

Za pripravo ocene kemijske varnosti in poročila o kemijski varnosti lahko uporabite orodje CHESAR.
Chesar: http://chesar.echa.europa.eu/

 

Scenarij izpostavljenosti


Scenarije izpostavljenosti je treba pripraviti, če je snov proizvedena ali uvožena v količinah 10 ton ali več na proizvajalca ali uvoznika na leto in razvrščena kot nevarna ali kot PBT/vPvB.

 

Scenarij izpostavljenosti je nabor pogojev, ki opisujejo, kako se snov (kot taka, v pripravku ali izdelku) proizvede ali uporablja med njenim življenjskim krogom in kako proizvajalec, uvoznik ali nadaljnji uporabnik nadzoruje ali priporoča nadzor izpostavljenosti ljudi in okolja.


Scenarije izpostavljenosti je treba vključiti v poročilo o kemijski varnosti in jih sporočiti nadaljnjim uporabnikom v obliki prilog k varnostnim listom.

 

Scenariji izpostavljenosti so tudi orodje za sporočanje obratovalnih pogojev uporabe in pogojev upravljanja tveganj uporabe po dobavni verigi, saj so zadevni scenariji izpostavljenosti priloženi varnostnim listom, ki so posredovani nadaljnjim uporabnikom in distributerjem.

 

Shematski prikaz načel ocene kemijske varnosti
 

 

Praktične scenarije izpostavljenosti najdete tukaj:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/practical-examples-of-exposure-scenarios

 

Več informacij: http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration