Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. Osnovni podatki o katalogu

  

Naziv organa: URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE

Skrajšan naziv: URSK
 
Naslov: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
 
Sedež vložišča: Ministrstvo za zdravje
                        Urad Republike Slovenije za kemikalije
                        Štefanova 5
                        1000 Ljubljana

 

Odgovorna uradna oseba: mag. Alojz Grabner, direktor

 

Datum prve objave kataloga: maj 2004

Datum zadnje spremembe: januar 2017

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.uk.gov.si

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa  

 

Urad opravlja strokovne in upravne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora na podlagi Zakona o kemikalijah, Zakona o biocidnih proizvodih, Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje, Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge in drugih zakonov, mednarodnih sporazumov ter drugih predpisov s področja kemijske varnosti, ki jih sprejme Državni zbor, Vlada Republike Slovenije ali minister, pristojen za zdravje. Urad opravlja tudi strokovne in upravne naloge na podlagi Zakona o kozmetičnih proizvodih.

 

 

Seznam notranjih organizacijskih enot 

 • projektne skupine izven NOE
 • Inšpekcija za kemikalije

 

Organigram organa (splet)

 

 

 2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij (pristojna oseba)

 

Mojca Grabar
 
Ministrstvo za zdravje RS
Štefanova 5

1000 Ljubljana
 
tel.: 01 478 60 01
faks: 01 478 60 58

 

 

 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov ES z delovnega področja organa

 • Veljavni državni predpisi in predpisi EU (splet)

 

2.4 Seznam predlogov predpisov

 •  Predlogi državnih predpisov in predpisov EU (splet)  

 

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov, poročil in stališč po vsebinskih sklopih

 

Strateški dokumenti

Poročila projektov in študij

 • Projekt PHARE Twinning "Kemijska varnost", Št. SL 99/IB/EC-04. Končno poročilo. (tekst v angleškem jeziku)
 • Primerjalna študija onesnaženosti okolja v zgornje Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001. Končno poročilo.

Poslovna poročila

 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2006 (priloge)
 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2007
 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2008
 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2009
 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2010
 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2011
 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2012

  

2.6 Seznam vrst upravnih postopkov

 

Dovoljenja za opravljanje dejavnosti

 • Izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij


Prepovedane in omejene kemikalije

 • Obveščanje o izvozu kemikalij iz dela 1 priloge I k uredbi Evropskega parlamenta in sveta (ES) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij


Biocidni proizvodi

 • Priglasitev biocidnih proizvodov
 • Dovoljenje za uporabo biocidnega proizvoda
 • Avtorizacija biocidnega proizvoda
 • Registracija biocidnega proizvoda
 • Medsebojno priznavanje dovoljenja avtorizacije
 • Medsebojno priznavanje dovoljenja registracije

 

Kozmetični proizvodi

 • Priglasitev dejavnosti


Predhodne sestavine za prepovedane droge

 • Pridobitev licence
 • Pridobitev registracije
 • Pridobitev izvoznega dovoljenja
 • Pridobitev uvoznega dovoljenja

Strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje

 • Priglasitev strateške dejavnosti in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti
 • pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti


Razvrščanje, pakiranje in označevanje kemikalij

 • Odstop od standardiziranega označevanja in pakiranja
 • Zaščita tajnosti kemijskega imena snovi

Dobra laboratorijska praksa

 • Izdaja Potrdila o skladnosti z dobro laboratorijsko prakso in vpis v seznam preskuševalnih laboratorijev

Seznam kemikalij na trgu RS

 • Vpis podatkov o kemikalijah

 

Podatki o pogojih poteka upravnih postopkov (splet)

 

2.7 Seznam informatiziranih zbirk podatkov

 

 • Seznam pravnih in fizičnih oseb z dovoljenji za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij (metapodatkovni opis)
 • Seznam kemikalij na trgu RS (metapodatkovni opis)
 • Register biocidnih pripravkov na trgu RS (metapodatkovni opis)
 • Seznam dobaviteljev kozmetičnih proizvodov (metapodatkovni opis)

  

2.8 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

 • Aktualno (splet)
 • Novice  (splet)
 • Pogosto iskane vsebine  (splet)
 • Plače zaposlenih v uradu. (pristojna oseba)
 • Stroški službenih poti zaposlenih v uradu. (pristojna oseba)

  

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

 

Večina informacij je dostopna po elektronski poti na spletni strani urada www.uk.gov.si .


Veliko uporabnih informacij se nahaja tudi na spletnih straneh e-UPRAVA https://e-uprava.gov.si/ in e-VEM  http://evem.gov.si.

 

Dostop do informacij v fizični obliki je mogoč v prostorih urada vsak delavnik od 8.30 do 15.30.

 

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih urada ali na svetovnem spletu, se  posredujejo na zahtevo pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja, v skladu z določbami ZDIJZ.

 

4. Stroškovnik

 

Stroškovnik določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen.