Skoči na vsebino

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. Osnovni podatki o katalogu

  

Naziv organa: URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE

Skrajšan naziv: URSK
 
Naslov: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
 
Sedež vložišča: Ministrstvo za zdravje
                        Urad Republike Slovenije za kemikalije
                        Štefanova 5
                        1000 Ljubljana

 

Odgovorna uradna oseba: mag. Alojz Grabner, direktor

 

Datum prve objave kataloga: maj 2004

Datum zadnje spremembe: januar 2017

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.uk.gov.si

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa  

 

Urad opravlja strokovne in upravne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora na podlagi Zakona o kemikalijah, Zakona o biocidnih proizvodih, Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje, Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge in drugih zakonov, mednarodnih sporazumov ter drugih predpisov s področja kemijske varnosti, ki jih sprejme Državni zbor, Vlada Republike Slovenije ali minister, pristojen za zdravje. Urad opravlja tudi strokovne in upravne naloge na podlagi Zakona o kozmetičnih proizvodih.

 

 

Seznam notranjih organizacijskih enot 

 • projektne skupine izven NOE
 • Inšpekcija za kemikalije

 

Organigram organa (splet)

 

 

 2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij (pristojna oseba)

 

Mojca Grabar
 
Ministrstvo za zdravje RS
Štefanova 5

1000 Ljubljana
 
tel.: 01 478 60 01
faks: 01 478 60 58

 

 

 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov ES z delovnega področja organa

 • Veljavni državni predpisi in predpisi EU (splet)

 

2.4 Seznam predlogov predpisov

 •  Predlogi državnih predpisov in predpisov EU (splet)  

 

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov, poročil in stališč po vsebinskih sklopih

 

Strateški dokumenti

Poročila projektov in študij

 • Projekt PHARE Twinning "Kemijska varnost", Št. SL 99/IB/EC-04. Končno poročilo. (tekst v angleškem jeziku)
 • Primerjalna študija onesnaženosti okolja v zgornje Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001. Končno poročilo.

Poslovna poročila

 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2006 (priloge)
 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2007
 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2008
 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2009
 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2010
 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2011
 • Poslovno poročilo Urada RS za kemikalije za leto 2012

  

2.6 Seznam vrst upravnih postopkov

 

Dovoljenja za opravljanje dejavnosti

 • Izdaja dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij


Prepovedane in omejene kemikalije

 • Obveščanje o izvozu kemikalij iz dela 1 priloge I k uredbi Evropskega parlamenta in sveta (ES) o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij


Biocidni proizvodi

 • Priglasitev biocidnih proizvodov
 • Dovoljenje za uporabo biocidnega proizvoda
 • Avtorizacija biocidnega proizvoda
 • Registracija biocidnega proizvoda
 • Medsebojno priznavanje dovoljenja avtorizacije
 • Medsebojno priznavanje dovoljenja registracije

 

Kozmetični proizvodi

 • Priglasitev dejavnosti


Predhodne sestavine za prepovedane droge

 • Pridobitev licence
 • Pridobitev registracije
 • Pridobitev izvoznega dovoljenja
 • Pridobitev uvoznega dovoljenja

Strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje

 • Priglasitev strateške dejavnosti in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti
 • pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti


Razvrščanje, pakiranje in označevanje kemikalij

 • Odstop od standardiziranega označevanja in pakiranja
 • Zaščita tajnosti kemijskega imena snovi

Dobra laboratorijska praksa

 • Izdaja Potrdila o skladnosti z dobro laboratorijsko prakso in vpis v seznam preskuševalnih laboratorijev

Seznam kemikalij na trgu RS

 • Vpis podatkov o kemikalijah

 

Podatki o pogojih poteka upravnih postopkov (splet)

 

2.7 Seznam informatiziranih zbirk podatkov

 

 • Seznam pravnih in fizičnih oseb z dovoljenji za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij (metapodatkovni opis)
 • Seznam kemikalij na trgu RS (metapodatkovni opis)
 • Register biocidnih pripravkov na trgu RS (metapodatkovni opis)
 • Seznam dobaviteljev kozmetičnih proizvodov (metapodatkovni opis)

  

2.8 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

 • Aktualno (splet)
 • Novice  (splet)
 • Pogosto iskane vsebine  (splet)
 • Plače zaposlenih v uradu. (pristojna oseba)
 • Stroški službenih poti zaposlenih v uradu. (pristojna oseba)

  

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

 

Večina informacij je dostopna po elektronski poti na spletni strani urada www.uk.gov.si .


Veliko uporabnih informacij se nahaja tudi na spletnih straneh e-UPRAVA https://e-uprava.gov.si/ in e-VEM  http://evem.gov.si.

 

Dostop do informacij v fizični obliki je mogoč v prostorih urada vsak delavnik od 8.30 do 15.30.

 

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih urada ali na svetovnem spletu, se  posredujejo na zahtevo pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja, v skladu z določbami ZDIJZ.

 

4. Stroškovnik

 

Stroškovnik določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen.