Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

 

 

ORGNIZACIJA URADA

Organizacija urada je opredeljena v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu RS za kemikalije. Osnovni delovni procesi potekajo v projektnih skupinah in v Inšpekciji za kemikalije.

 

 

Organigram urada

 

 

 

Projektne skupine

telefon: 01 400 60 51
e-pošta: gp-ursk.mz(at)gov.si 

 


Projektne skupine v okviru posameznih projektov, ki so lahko trajne ali časovno omejene narave, opravljajo naslednje naloge:

 

 • načrtujejo in koordinirajo interne in medresorske projekte, naloge in aktivnosti za  zagotavljanje kemijske varnosti,
 • izvajajo splošne in specifične upravne postopke ter strokovne naloge in načrtujejo, izvajajo in koordinirajo ukrepe za obvladovanje kemijskih tveganj,
 • zbirajo in obdelujejo podatke o proizvodnji, prometu in uporabi kemikalij in druge podatke, pomembne za delovanje Urada,
 • pripravljajo analize in poročila o delovanju urada in stanju kemijske varnosti v RS,
 • sodelujejo pri pripravo predpisov s področja upravljanja in ocenjevanja tveganj na nacionalnem, EU in mednarodnem nivoju,
 • koordinirajo monitoring kemikalij
 • pripravljajo ocene lastnosti in tveganje snovi za pripravo nacionalnih ukrepov za obvladovanje tveganj in kot naloge izvajanja EU zakonodaje (REACH, biocidni proizvodi, kozmetični izdelki, GHS…)
 • sodelujejo s pristojnimi organi drugih držav, organi EU, ter drugimi mednarodnimi organi in organizacijami pri identifikaciji in ocenjevanju tveganja ter pri pripravi in izvajanju ukrepov za obvladovanje kemijskih tveganj,
 • skrbijo za usklajenost pravnega reda RS z evropskim in mednarodnim pravnim redom s področja kemikalij in za usklajenost delovanja Urada s predpisi,
 • pripravljajo in izvajajo ukrepe za kakovostno, učinkovito in racionalno delovanje Urada, vključno z nadzori in presojami kakovosti,
 • opravljajo administrativne, tehnične in druge splošne naloge za potrebe urada.
 • opravljajo druge naloge za potrebe delovanja urada.


  
Inšpekcija za kemikalije

direktorica inšpekcije: Vesna Novak

telefon: 01 400 62 95
e-pošta: vesna.novak@gov.si


Inšpekcija za kemikalije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora izvajanja prdpisov s področja urada:

 • vodi in odloča v upravnih inšpekcijskih postopkih in v hitrih postopkih za prekrške,
 • vlaga kazenske ovadbe za kazniva dejanja,
 • sodeluje pri pripravi predpisov z delovnega področja urada in predlaga usmeritve in ukrepe za povečevanje kemijske varnosti,
 • sodeluje z drugimi inšpekcijskimi organi, carino, Policijo in s pravosodnimi organi,
 • sodeluje z drugimi državami, organi EU ter mednarodnimi organizacijami, glede vprašanj z delovnega področja inšpekcije.