Skoči na vsebino

PRISTOJNOSTI

Urad Republike Slovenije za kemikalije deluje kot organ v sestavi Ministrstva za zdravje RS. Ustanovljen je bil avgusta 1999 na podlagi Zakona o kemikalijah. 

Urad opravlja strokovne in upravne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora na podlagi Zakona o kemikalijah, Zakona o biocidnih proizvodih, Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje, Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih, Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih, Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij, Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, Uredbe o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge in drugih zakonov, mednarodnih sporazumov ter drugih predpisov s področja kemijske varnosti, ki jih sprejme Državni zbor, Vlada Republike Slovenije ali  minister, pristojen za zdravje. Urad opravlja tudi strokovne in upravne naloge na podlagi Zakona o kozmetičnih proizvodih.

 

 

 

 

Vsebina dela Urada so naloge, ki se nanašajo na:

 

 • promet s kemikalijami in biocidnimi proizvodi,

 • ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki kemikalij in biocidnih proizvodov,

 • sodelovanje v postopkih registracij fitofarmacevtskih sredstev,

 • proizvodnjo, promet in uporabo snovi, ki so lahko predhodne sestavine za izdelavo prepovedanih drog, z namenom preprečevati njihovo zlorabo ali uporabo v nedovoljene namene,

 • obveznosti, prepovedi in omejitve, ki se nanašajo na strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje ,
  pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kozmetični proizvodi,

 • pripravo  in izvajanje nacionalnega programa varnega ravnanja s kemikalijami,

 • sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in na področju mednarodnih projektov,
  sodelovanje z drugimi pristojnimi organi v državi in tujini,

 • izvajanje izobraževanja v zvezi s kemijsko varnostjo,

 • monitoring prometa in uporabe kemikalij, POPs snovi in biocidnih proizvodov ter spremljanje njihovih razgradnih produktov in sledi v okolju in živih organizmih,

 • spremljanje napredka znanosti in tehnologije na področju ugotavljanja negativnih vplivov, oziroma nevarnosti za človekovo zdravje in z okoljem povezanih dejavnikov tveganja,

 • medresorsko koordinacijo in komisijo za varno ravnanje s kemikalijami,

 • harmonizacijo s pravnim redom Evropske unije,

 • informacijsko podporo na področju kemikalij,

 • izvajanje inšpekcijskega nadzora,

 • druge, s predpisi določene naloge.