Skoči na vsebino

PRISTOJNOSTI

Urad Republike Slovenije za kemikalije deluje kot organ v sestavi Ministrstva za zdravje RS. Ustanovljen je bil avgusta 1999 na podlagi Zakona o kemikalijah. 

Urad opravlja strokovne in upravne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora na podlagi Zakona o kemikalijah, Zakona o biocidnih proizvodih, Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje, Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o obstojnih organskih onesnaževalih, Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih, Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij, Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, Uredbe o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge in drugih zakonov, mednarodnih sporazumov ter drugih predpisov s področja kemijske varnosti, ki jih sprejme Državni zbor, Vlada Republike Slovenije ali  minister, pristojen za zdravje. Urad opravlja tudi strokovne in upravne naloge na podlagi Zakona o kozmetičnih proizvodih.

 

 

 

 

Vsebina dela Urada so naloge, ki se nanašajo na:

 

 • promet s kemikalijami in biocidnimi proizvodi,
 • ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki kemikalij in biocidnih proizvodov,
 • sodelovanje v postopkih registracij fitofarmacevtskih sredstev,
 • proizvodnjo, promet in uporabo snovi, ki so lahko predhodne sestavine za izdelavo prepovedanih drog, z namenom preprečevati njihovo zlorabo ali uporabo v nedovoljene namene,
 • obveznosti, prepovedi in omejitve, ki se nanašajo na strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje ,
  pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kozmetični proizvodi,
 • pripravo  in izvajanje nacionalnega programa varnega ravnanja s kemikalijami,
 • sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in na področju mednarodnih projektov,
  sodelovanje z drugimi pristojnimi organi v državi in tujini,
 • izvajanje izobraževanja v zvezi s kemijsko varnostjo,
 • monitoring prometa in uporabe kemikalij, POPs snovi in biocidnih proizvodov ter spremljanje njihovih razgradnih produktov in sledi v okolju in živih organizmih,
 • spremljanje napredka znanosti in tehnologije na področju ugotavljanja negativnih vplivov, oziroma nevarnosti za človekovo zdravje in z okoljem povezanih dejavnikov tveganja,
 • medresorsko koordinacijo in komisijo za varno ravnanje s kemikalijami,
 • harmonizacijo s pravnim redom Evropske unije,
 • informacijsko podporo na področju kemikalij,
 • izvajanje inšpekcijskega nadzora,
 • druge, s predpisi določene naloge.