Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Na četrtem zasedanju pogodbenic Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih v konvencijo na novo vključenih devet kemikalij

Od 4. do 8. maja 2009 je v Ženevi potekalo četrto zasedanje pogodbenic (COP 4) Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih. Udeležilo se ga je več kot 800 udeležencev, predstavnikov 149 vlad, medvladnih in nevladnih organizacij ter agencij Združenih narodov.


Konferenca pogodbenic je preučila več poročil o aktivnostih, za katere je pristojna, in sprejela 33 odločitev, med katerimi je pomembnejša vključitev devetih novih kemikalij  - obstojnih organskih onesnaževal, ki se prenašajo na velike razdalje - POPs, v priloge konvencije. To zanje pomeni globalno eliminacijo ali zmanjšanje njihovih izpustov v okolje ter obvezo glede tehnične pomoči nerazvitim državam za odpravo starih zalog obstojnih organskih onesnaževal. Tako so bile prvič po uveljavitvi Stockholmske konvencije na listo prepovedanih kemikalij vključene k dosedanjim dvanajstim nove kemikalije.


Na konferenci so bili potrjeni tudi finančni viri, smernice za finančni mehanizem, odločitve o izvedbenih načrtih za ravnanje s POPs, sinergije med tremi konvencijami (Rotterdamsko, Baselsko in Stockholmsko) ter ocena učinkovitosti konvencije z globalnim načrtom monitoringa POPs.


Devetih novih kemikalij  - obstojnih organskih onesnaževal, ki se prenašajo na velike razdalje - POPs, ki so bile na novo zapisane v priloge konvencije:

 

  • alfa heksaklorocikloheksan (alfa HCH) in 
  • beta heksaklorocikloheksan (beta HCH), oba sta nastajala kot stranska proizvoda pri proizvodnji lindana, še vedno ostajajo svetovne zaloge, 
  • heksabromobifenil (HBB), zaviralec gorenja, ki se uporabljal v poliuretanski peni in tekstilu, se ne proizvaja/uporablja več, uvrstitev kot ukrep za preprečitev ponovne uvedbe uporabe,
  • klordekon, pesticid, se ne proizvaja/uporablja več, predstavlja problem kot odpadek in kontaminant v okolju,
  • pentaklorobenzen (PeCB), pretekla proizvodnja in raba do leta 1980 kot sestavina mešanice v poklikloriranih bifenilih za zmanjšanje viskoznosti, najdemo ga kot nečistoto v določenih pesticidih in heksaklorobenzenu, tvori se kot nenamerno proizveden produkt sežiga, 
  • perfluorooktan sulfonska kislina, njene soli in perfluorooktan sulfonil fluorid (PFOS), uporaba kot repelent (odvračalo) v vodi/olju, omejen v EU, Kitajska (600t) in Japonska (1-10t) ga še proizvajata,
  • tetrabromodifenil eter in penta bromodifenileter (C-pentaBDE), zaviralec gorenja, prepovedan v EU, problem so odpadki,
  • heksabromodifenil eter in heptabromodifenil eter (C-oktaBDE), zaviralec gorenja, ki se je uporabljal v plastiki za domačo in pisarniško opremo, prepovedan v EU, drugje se proizvodnja in uporaba opuščata,
  • lindan z mogočo specifično izjemo za nekaj določenih držav (Nepal, Indija, Gana),za uporabo kot zdravilo za zdravljenje naglavnih uši in garij, pesticid, ki se je uporabljal v kmetijstvu in za zdravstvene namene, prepovedan v EU, Indija ga še proizvaja, problem predstavljajo odpadki in kontaminacija okolja.