Skoči na vsebino

NOVICA

Na četrtem zasedanju pogodbenic Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih v konvencijo na novo vključenih devet kemikalij

Od 4. do 8. maja 2009 je v Ženevi potekalo četrto zasedanje pogodbenic (COP 4) Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih. Udeležilo se ga je več kot 800 udeležencev, predstavnikov 149 vlad, medvladnih in nevladnih organizacij ter agencij Združenih narodov.


Konferenca pogodbenic je preučila več poročil o aktivnostih, za katere je pristojna, in sprejela 33 odločitev, med katerimi je pomembnejša vključitev devetih novih kemikalij  - obstojnih organskih onesnaževal, ki se prenašajo na velike razdalje - POPs, v priloge konvencije. To zanje pomeni globalno eliminacijo ali zmanjšanje njihovih izpustov v okolje ter obvezo glede tehnične pomoči nerazvitim državam za odpravo starih zalog obstojnih organskih onesnaževal. Tako so bile prvič po uveljavitvi Stockholmske konvencije na listo prepovedanih kemikalij vključene k dosedanjim dvanajstim nove kemikalije.


Na konferenci so bili potrjeni tudi finančni viri, smernice za finančni mehanizem, odločitve o izvedbenih načrtih za ravnanje s POPs, sinergije med tremi konvencijami (Rotterdamsko, Baselsko in Stockholmsko) ter ocena učinkovitosti konvencije z globalnim načrtom monitoringa POPs.


Devetih novih kemikalij  - obstojnih organskih onesnaževal, ki se prenašajo na velike razdalje - POPs, ki so bile na novo zapisane v priloge konvencije:

 

  • alfa heksaklorocikloheksan (alfa HCH) in 
  • beta heksaklorocikloheksan (beta HCH), oba sta nastajala kot stranska proizvoda pri proizvodnji lindana, še vedno ostajajo svetovne zaloge, 
  • heksabromobifenil (HBB), zaviralec gorenja, ki se uporabljal v poliuretanski peni in tekstilu, se ne proizvaja/uporablja več, uvrstitev kot ukrep za preprečitev ponovne uvedbe uporabe,
  • klordekon, pesticid, se ne proizvaja/uporablja več, predstavlja problem kot odpadek in kontaminant v okolju,
  • pentaklorobenzen (PeCB), pretekla proizvodnja in raba do leta 1980 kot sestavina mešanice v poklikloriranih bifenilih za zmanjšanje viskoznosti, najdemo ga kot nečistoto v določenih pesticidih in heksaklorobenzenu, tvori se kot nenamerno proizveden produkt sežiga, 
  • perfluorooktan sulfonska kislina, njene soli in perfluorooktan sulfonil fluorid (PFOS), uporaba kot repelent (odvračalo) v vodi/olju, omejen v EU, Kitajska (600t) in Japonska (1-10t) ga še proizvajata,
  • tetrabromodifenil eter in penta bromodifenileter (C-pentaBDE), zaviralec gorenja, prepovedan v EU, problem so odpadki,
  • heksabromodifenil eter in heptabromodifenil eter (C-oktaBDE), zaviralec gorenja, ki se je uporabljal v plastiki za domačo in pisarniško opremo, prepovedan v EU, drugje se proizvodnja in uporaba opuščata,
  • lindan z mogočo specifično izjemo za nekaj določenih držav (Nepal, Indija, Gana),za uporabo kot zdravilo za zdravljenje naglavnih uši in garij, pesticid, ki se je uporabljal v kmetijstvu in za zdravstvene namene, prepovedan v EU, Indija ga še proizvaja, problem predstavljajo odpadki in kontaminacija okolja.