Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZDAJA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO, PROMET IN UPORABO KEMIKALIJ

Izdaja dovoljenja za proizvodnjo, promet, skladiščenje in uporabo kemikalij

 

KDO

 

Vsaka pravna ali fizična oseba, ki proizvaja nevarne kemikalije, opravlja promet z nevarnimi kemikalijami, skladišči nevarne kemikalije ali uporablja nevarne kemikalije.

 

KJE IN KAKO

Pisna vloga se dostavi na urad:

- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
- v vložišče na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.


PRAVNA PODLAGA

 

44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP, 16/08 in 9/11) in Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 74/11).


VLOGA

 

Vloga je sestavljena iz:
- spremnega dopisa,
- izpolnjenega Obrazca za pridobitev dovoljenja, ki je objavljen na spletni strani urada,
- izjava predlagatelja, iz katere je razvidno, da je določil svetovalca za kemikalije, ki izpolnjuje predpisane pogoje v zvezi s stopnjo in smerjo izobrazbe, ter ima uspešno opravljen preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet s kemikalijami. (opomba: izjava ni potrebna za postopek pridobitve dovoljenja za opravljanje dejavnosti uporabe nevarnih kemikalij)

 

UPRAVNA TAKSA 
       
Upravna taksa se odmeri po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 88/10 in 32/16):
1. na podlagi tarifne številke 1 se plača upravna taksa za vsako vlogo in za vsako dopolnitev vloge za izdajo dovoljenja 4,50 EUR.
Upravna taksa za vlogo se plača na podračun 01100-1000315637 sklic 11 27154-7111002-07293. Potrdilo o plačani upravni taksi priložite vlogi.
     

2. Za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti se na podlagi tarifne številke 46, 1. točka odmerijo takse za dejavnosti:

  • proizvodnja nevarnih kemikalij 473,00 EUR;
  • promet z nevarnimi kemikalijami 236,00 EUR;
  • skladiščenje nevarnih kemikalij 150,00 EUR;
  • uporaba nevarnih kemikalij 50,00 EUR.


Taksa se nakaže na podračun št. 01100-1000349781 model 11 sklic 27154-7111223. Taksa se lahko odmeri tudi po pregledu popolne vloge.

PREDVIDEN ROK IZVEDBE STORITVE

15 dni po prejemu popolne vloge na uradu.


DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani področja dela/Dovoljenja za opravljanje dejavnost