Skoči na vsebino

POSTOPEK SOGLASJA PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU

KDO:


Pravne in fizične osebe, ki imajo sedež v RS in ki izvažajo v tretje države (države izven EU) kemikalije, katerih dajanje na trg v EU in uporaba so prepovedane ali strogo omejene, in so navedene v:


- Prilogi I in Prilogi V k Uredbi (ES) št. 649/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012  o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201/60, 27.7.2012). (http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals).


KJE IN KAKO:


35 dni pred prvim izvozom v tretje države (države izven EU) izvoznik izvede notifikacijski postopek v ePIC bazi (https://epic.echa.europa.eu/pic-industry-web/index.xhtml).
 

PRAVNA PODLAGA:


Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012  o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201/60, 27.7.2012)
 

UPRAVNA TAKSA:

Upravna taksa se odmeri po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 -uradno prečiščeno besedilo):

Za izvedbo postopka soglasja po predhodnem obveščanju se na podlagi tarifne št. 46, točka 4 odmerijo takse glede na predvideno količino:
a) izvoz v količinah nad 10 kg   35,00 EUR
b) izvoz v količinah do vključno 10 kg  15,00 EUR
Taksa se nakaže na podračun št. 01100-1000349781 model 11 sklic 27154-7111223-999911
 
PREDVIDENI ROKI:
 
V skladu z uredbo 649/2012 je rok 35 dni.