Skoči na vsebino

POSTOPEK ZA PRIJAVO NOVE SNOVI

KDO

Prijavitelj je proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, s sedežem v EU, ki z namenom, da bi prijavil novo snov, predloži predpisane podatke pristojnemu organu z namenom, da prijavi novo snov v skladu z EU postopkom prijave.

varianta:

V primeru proizvodnje nove snovi v EU, je za prijavo odgovoren proizvajalec, ki daje novo snov v promet. Novo snov mora proizvajalec prijaviti pri pristojnemu organu v tisti državi članici, kjer je snov proizvedena.

Podatki so zahtevani glede na količino nove snovi, ki jo prijavitelj daje v promet, in so določeni v pravilniku.


KJE IN KAKO

Pisna vloga se dostavi na urad:
- po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
- v vložišče na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

PRAVNA PODLAGA


11. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 47/04);

Pravilnik o postopku in načinu ocenjevanja novih snovi (Uradni list RS, št. 73/02, 51/04).

VLOGA


Vloga mora vsebovati:
- dopis z imenom in naslovom prijavitelja iz katerega je razvidno, da prijavitelj želi prijaviti novo snov;

- poročila o študijah, izvedena s skladu z DLP, zahtevana v skladu s pravilnikom o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi glede na količino nove snovi dane v promet,

- povzetek tehnične dokumentacije (SNIF), v elektronski obliki, napisan s programom DES (Data Entry Screens)*. Program DES se uporablja v okolju windows. DES program lahko brezplačno dobite pri Uradu RS za kemikalije ali direktno na Evropskem kemijskem uradu (ecb.newchem@jrc.it) ter,
- povzetek dokumentacije (SNIF) v papirni obliki.

UPRAVNA TAKSA

Upravna taksa se obračuna po Zakonu o upravnih taksah:

- za vpis nove snovi v seznam, ki zajema tudi oceno nevarnosti v višini 24.667 točk oziroma 1748,89 EUR (419.339 SIT) na današnji dan,
- za dopolnitev ocene nevarnosti nove snovi v višini 12.000 točk oziroma 850,8 EUR (20.400 SIT) na današnji dan.


PREDVIDEN ROKI ZA ZEČETEK DAJANJA NOVE SNOVI V PROMET

Roki za Urad RS za kemikalije oziroma za dajanje snovi v promet, če ni zadržkov na strani pristojnega organa:


za polno prijavo: 60 dni,

za skrajšano prijavo: 30 dni po prejemu popolne vloge.


V primeru nepopolne dokumentacije lahko URSK v roku 60 dni za polno oz. 30 dni za skrajšano prijavo, zahteva njeno dopolnitev. V primeru zahtevka za dopolnitev vloge, rok začne ponovno teči z dnem, ko urad prejme dopolnitev vloge (ponovno dan 0 oz. ponovni začetek postopka).


DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani področja dela/Nove snovi.

*DES (Data Entry Screens) program zagotavlja standardni format Structured Notification Interchange Format (SNIF) za izpolnitev in izmenjavo povzetkov podatkov o novih prijavljenih snoveh v skladu z direktivo 67/548/EEC ter njenimi dopolnitvami.