Skoči na vsebino

SPOROČANJE PODATKOV O KEMIKALIJAH

KDO

Zavezanec za sporočanje podatkov je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki proizvaja nevarno kemikalijo v Republiki Sloveniji ali vnaša nevarno kemikalijo v Republiko Slovenijo za poklicno uporabo vključno z vnosom za neposredno uporabo v lastni proizvodnji.

 

KJE IN KAKO

Elektronska vloga  se sporoči preko spletne aplikacije ISK, ki je na voljo na spletni strani urada pod zavihkom "e-sporočanje".
Pisna vloga se dostavi na urad:

  • po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, 
  • v vložišče na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana,
  • po elektronski pošti na naslov gp-ursk.mz(at)gov.si

PRAVNA PODLAGA

35. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/2003 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04 - Zdzpz, 61/06 - ZBioP, 16/08 in 09/11);
Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/2011)

 

VLOGA

Za pisno sporočanje:

  • Sporočilo o kemikalijah; 
  • Dopolnilno sporočilo o kemikalijah;
  • Dopolnilno sporočilo o kemikalijah, točka 2.1

UPRAVNA TAKSA

Upravna taksa za elektronsko vlogo kot tudi za vsako dopolnitev ni določena in se ne plačuje.

 

 

PREDVIDEN ROK IZVEDBE STORITVE

15 dni po prejemu popolne vloge na uradu za elektronsko sporočanje,in 180 dni za pisne vloge.

 

DODATNE INFORMACIJE

Za vsako sporočeno kemikalijo, ki je na trgu RS, mora zavezanec do konca marca tekočega leta sporočiti uradu letne količine kemikalije za preteklo leto preko spletne aplikacije ISK ali na pisnem obrazcu Letno poročilo o proizvodnji in dajanju v promet ter vnosu kemikalij.

 

 

Več dodatnih informacij je na voljo na spletni strani področja dela Seznam kemikalij na trgu RS.