Skoči na vsebino

VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA IZVEDBO STRATEŠKE DEJAVNOSTI

VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA IZVEDBO STRATEŠKE DEJAVNOSTI

KDO:
 
Zavezanec je vsaka pravna oseba, vključno z znanstvenimi, izobraževalnimi in drugimi javnimi ustanovami in državnimi organi, ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja strateško dejavnost s kemikalijami iz prve skupine Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11). Strateška dejavnost je razvoj, raziskava, proizvodnja, predelava, uničenje, poraba, uporaba, promet ali tranzit strateškega blaga oziroma vsaka druga dejavnost, ki vključuje strateško blago, ne glede na njen način opravljanja, obseg ali namen.

 

KJE IN KAKO:

 

Obrazec vloge:


Obrazec vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti je priloga Pravilnika o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/11) in je objavljen na spletni strani Urada RS za kemikalije na mestu Storitve / obrazci upravnih postopkov / vloga za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti.

 

Priloge k vlogi:

 • izpolnjena vloga za izdajo dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti,
 • varnostni list za strateško blago.

Pisna vloga se dostavi na urad:

 • po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana; 
 • v vložišče na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
 • po elektronski pošti na naslov: gp-ursk.mz(at)gov.si.

PRAVNA PODLAGA:

 • 13. člen Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06); 
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 8/2010);
 • Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11);
 • Pravilnika o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/11);
 • Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za priglasitev strateške dejavnosti ter vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/07);
 • Pravilnik o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti (Uradni list RS, št. 57/07);
 • Pravilnik o posebnih pogojih za uporabo dovoljene tehnologije pri opravljanju strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/07);
 • Uredba o načelih in postopku izdelave ocene strateškega tveganja (Uradni list RS, št. 48/07);

UPRAVNA TAKSA:

 

Upravna taksa se odmeri po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 -uradno prečiščeno besedilo):


1. Na podlagi tarifne št.1 se plača upravna taksa za vsako vlogo in vsako dopolnitev vloge 4,50 EUR. Upravna taksa za vlogo se plača na podračun 01100-1000315637 sklic 11 27154-7111002-07293, vlogi priložite potrdilo o plačilu takse.


2. Za pridobitev dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti se na podlagi tarifne št. 46, točka 3 odmerijo naslednje takse za:


d) dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti (nad 10 kg) 35,00 EUR in
e) dovoljenje za izvedbo strateške dejavnosti (do vključno 10 kg) 15,00 EUR.

 

Taksa na podlagi tarifne št. 46, točka 3 se odmeri po prejemu popolne vloge na plačilnem nalogu. Takse ne plačujte pred oddajo vloge.

 

PREDVIDENI ROKI:

 

Pristojni organ o izdaji dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti iz 13. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje odloči v 30 dneh, v primeru iz tretjega odstavka 15. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje pa v 90 dneh od prejema popolne vloge.