Skoči na vsebino

VLOGA ZA PRIGLASITEV STRATEŠKE DEJAVNOSTI TER VLOGE ZA PRIDOBITEV IN PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STRATEŠKE DEJAVNOSTI

VLOGA ZA PRIGLASITEV STRATEŠKE DEJAVNOSTI TER VLOGE ZA PRIDOBITEV IN PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STRATEŠKE DEJAVNOSTI

KDO:

 

Zavezanec je vsaka pravna oseba, vključno z znanstvenimi, izobraževalnimi in drugimi javnimi ustanovami in državnimi organi, ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja strateško dejavnost iz prve in druge skupine iz Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11). Strateška dejavnost je razvoj, raziskava, proizvodnja, predelava, uničenje, poraba, uporaba, promet ali tranzit strateškega blaga oziroma vsaka druga dejavnost, ki vključuje strateško blago, ne glede na njen način opravljanja, obseg ali namen.

 

KJE IN KAKO:

 

 

 

Zavezanci morajo pred pričetkom opravljanja strateške dejavnosti pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti, kadar to določa Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11). Pred izdajo dovoljenja oziroma pred njegovim podaljšanjem pristojni organ preveri izpolnjevanje pogojev za opravljanje strateških dejavnosti, ter, kadar to določa uredba, pridobi mnenje Komisije za strateško blago. Dovoljenje se izda za omejeno časovno obdobje, in sicer največ za pet let. Dovoljenje se na predlog zavezanca lahko podaljša, če zavezanec zaprosi za podaljšanje vsaj 90 dni pred potekom njegove veljavnosti. Zavezanci morajo vsako spremembo podatkov z obrazca vloge sporočiti pristojnemu organu najpozneje v petnajstih dneh po nastanku take spremembe.

 

Obrazec vloge:

Obrazec vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti je priloga Pravilnika o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/11) in je objavljen na spletni strani Urada RS za kemikalije na mestu Storitve / obrazci upravnih postopkov / vloga za priglasitev strateške dejavnosti ter vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti.

 

Priloge k vlogi:

ZA ZAVEZANCA:

 • Izpis podatkov iz kazenske evidence o pravnomočni obsojenosti za kazniva dejanja, katerih znak je prepovedana strateška dejavnost iz 6. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje;
 • Izjava zavezanca, da proti njemu ne poteka kazenski postopek v zvezi s kaznivimi dejanji, katerih znak je prepovedana strateška dejavnost iz 6. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje;

ZA ODGOVORNO OSEBO ZAVEZANCA:

 • Izpis podatkov iz kazenske evidence o pravnomočni obsojenosti za kazniva dejanja, katerih znak je prepovedana strateška dejavnost iz 6. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje;
 • Izjava odgovorne osebe zavezanca, da proti njej ne poteka kazenski postopek v zvezi s kaznivimi dejanji, katerih znak je prepovedana strateška dejavnost iz 6. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje.

Dokazilo o svetovalcu za strateško blago:

 • Dokazilo je pisno pooblastilo zavezanca, iz katerega je razvidno, da je določil svetovalca za strateško blago, ki izpolnjuje predpisane pogoje v zvezi z 12. členom zakona. Pooblastilo velja eno leto.

Pisna vloga se dostavi na urad:

 • po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana; 
 • v vložišče na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
 • po elektronski pošti na naslov: gp-ursk.mz(at)gov.si.

PRAVNA PODLAGA:

 • 9. člen Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06); 
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 8/2010);
 • Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11);
 • Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/11);
 • Pravilnik o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti (Uradni list RS, št. 57/07);
 • Pravilnik o posebnih pogojih za uporabo dovoljene tehnologije pri opravljanju strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/07);
 • Uredba o načelih in postopku izdelave ocene strateškega tveganja (Uradni list RS, št. 48/07);

UPRAVNA TAKSA:

 

Upravna taksa se odmeri po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo):


1. Na podlagi tarifne št.1 se plača upravna taksa za vsako vlogo in vsako dopolnitev vloge 4,50 EUR.

 

Upravna taksa za vlogo se plača na podračun 01100-1000315637 sklic 11 27154-7111002-07293, vlogi priložite potrdilo o plačilu takse.


2. Za pridobitev dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti se na podlagi tarifne št. 46, točka 3 odmerijo naslednje takse za:


a) dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti 50,00 EUR in
b) spremembo dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti 25,00 EUR.

 

Taksa na podlagi tarifne št. 46, točka 3 se odmeri po prejemu popolne vloge na plačilnem nalogu. Takse ne plačujte pred oddajo vloge.

 

PREDVIDENI ROKI: 

 

Rok za rešitev vloge je 60 dni po prejemu popolne vloge.