Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

 

Tako kot v Evropski uniji, so vse pravne vsebine (podatki in polna besedila predpisov, sodna praksa in druge podobne informacije) preko svetovnega spleta dostopne brezplačno.   

 

 

Trenutno so v našem Uradu v pripravi naslednji predpisi:

 

OPOZORILO:
Predlogi predpisov glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih predpisov ne bodo nujno sprejete v sprejetem predpisu.

 

 

Kemikalije

  Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

   

   

  Biocidni proizvodi

   

   

  Kozmetični proizvodi

   

   

  Predhodne sestavine za prepovedane droge

   

   

   

  Strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje

   

   

    

  Strokovne pripombe na osnutke predpisov pošljite na: gp-ursk.mz(at)gov.si   

   

   

   

  Arhiv osnutkov že objavljenih predpisov:

    

  • Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov (povezava na E-demokracijo)
  • Pravilnik o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (povezava na E-demokracijo)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o biocidnih proizvodih (povezava na E-demokracijo)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocicnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje   (povezava na E-demikracijo)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (povezava na E-demokracijo)
  • Pravilnik o  pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov (povezava na E-demokracijo)

  • Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (povezava na E-demokracijo)

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (povezava na E-demokracijo)

  • Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (povezava na E-demokracijo)
  • Zakon o kemikalijah (osnutek 1)
  • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje (osnutek 1)
  • Pravilnik o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (osnutek 1)
  • Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in 1B (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (osnutek 1
  • Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (osnutek 1)
  • Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (osnutek 1)
  • Pravilnik o podrbnejših zahtevah in izjemah za skladiščenje nevarnih kemikalij pri opravljanju dejavnosti proizvodnje in skladiščenja ter prometa z njimi in njihovo uporabo (osnutek 1, 2, 3)
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (osnutek 1)
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (osnutek 1)
  • Pravilnik o obrazcih vlog za izvajanje uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (osnutek 1)
  • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 689/2008 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (osnutek 1)
  • Pravilnik o poteku priprav in izvedbi mednarodne inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) ter naloge in obveznosti zavezancev in pristojnega organa (osnutek 1)
  • Pravilnik o vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih (osnutek 1, 2)
  • Pravilnik o vsebini vloge in postopku za najavo strateške dejavnosti (osnutek 1, 2)
  • Pravilnik o vsebini poročil o posameznih organskih kemikalijah ter rokih in načinu poročanja (osnutek 1, 2)
  • Uredba o stroških postopkov dajanja biocidnih proizvodov v promet (osnutek 1, 2)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (osnutek 1)
  • Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti izvajalcev biomonitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov ter o postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (osnutek 1)
  • Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (osnutek 1)
  • Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov 14/2008/ES  in 42/2008/ES (osnutek 1)
  • Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (osnutek 1)
  • Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov (osnutek 1)
  • Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (osnutek 1) (osnutek 2 - poslano v medresorsko obravnavo) 
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah (osnutek 1)
  • Seznam snovi I, IA ali IB (osnutek 1)
  • Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (osnutek 1,2,3,4,5)

  • Pravilnik o pogojih za izvajanje javne službe in načinu predložitve koncesije za izvajanje javne službe na področju ocenjevanja biocidnih proizvodov in preizkušanju njihove učinkovitosti (osnutek 1)

  • Pravilnik o splošnih načelih za ocenjevanje biocidnih proizvodov (osnutek 1)

  • Pravilnik o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje (osnutek 1)

  • Pravilnik o sporočanju in vodenju evidenc o biocidnih proizvodih (osnutek 1)

  • Pravilnik o pravilni uporabi biocidnih proizvodov (osnutek 1)

  • Pravilnik o sestavi in načinu dela komisije za biocidne proizvode (osnutek 1)

  • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje biocidnih proizvodov za postopek priglasitve (osnutek 1)
  • Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za priglasitev strateške dejavnosti ter vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti (osnutek 1)

  • Pravilnik o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (osnutek 1,2,3)

  • Pravilnik o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (osnutek 1,2,3)

  • Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (osnutek 1)

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (osnutek 1) 

  • Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti (osnutek 1)

  • Pravilnik o posebnih pogojih za uporabo dovoljene tehnologije pri opravljanju strateških dejavnosti (osnutek 1)

  • Pravilnik o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti (osnutek 1)

  • Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi (osnutek 1,2)

  • Pravilnik o postopku, rokih in načinu obveščanja Evropske komisije, držav članic Evropske Unije in predlagatelja (osnutek 1,2)

  • Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov (osnutek 1,2,3)

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (osnutek 2)