Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDPISI V PRIPRAVI

 

Tako kot v Evropski uniji, so vse pravne vsebine (podatki in polna besedila predpisov, sodna praksa in druge podobne informacije) preko svetovnega spleta dostopne brezplačno.   

 

 

 

Trenutno so v našem Uradu v pripravi naslednji predpisi:

 

OPOZORILO:
Predlogi predpisov glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih predpisov ne bodo nujno sprejete v sprejetem predpisu.

 

 

Kemikalije

 

   

  Biocidni proizvodi

   

   

  Kozmetični proizvodi

   

   

  Predhodne sestavine za prepovedane droge

   

   

   

  Strateško blago posebnega pomena za varnost in zdravje

   

   

    

  Strokovne pripombe na osnutke predpisov pošljite na: gp-ursk.mz(at)gov.si   

   

   

   

  Arhiv osnutkov že objavljenih predpisov:

    

  • Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov (povezava na E-demokracijo)
  • Pravilnik o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (povezava na E-demokracijo)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o biocidnih proizvodih (povezava na E-demokracijo)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocicnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje   (povezava na E-demikracijo)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (povezava na E-demokracijo)
  • Pravilnik o  pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov (povezava na E-demokracijo)

  • Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (povezava na E-demokracijo)

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (povezava na E-demokracijo)

  • Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (povezava na E-demokracijo)
  • Zakon o kemikalijah (osnutek 1)
  • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje (osnutek 1)
  • Pravilnik o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (osnutek 1)
  • Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in 1B (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (osnutek 1
  • Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (osnutek 1)
  • Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (osnutek 1)
  • Pravilnik o podrbnejših zahtevah in izjemah za skladiščenje nevarnih kemikalij pri opravljanju dejavnosti proizvodnje in skladiščenja ter prometa z njimi in njihovo uporabo (osnutek 1, 2, 3)
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (osnutek 1)
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (osnutek 1)
  • Pravilnik o obrazcih vlog za izvajanje uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (osnutek 1)
  • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 689/2008 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (osnutek 1)
  • Pravilnik o poteku priprav in izvedbi mednarodne inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) ter naloge in obveznosti zavezancev in pristojnega organa (osnutek 1)
  • Pravilnik o vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih (osnutek 1, 2)
  • Pravilnik o vsebini vloge in postopku za najavo strateške dejavnosti (osnutek 1, 2)
  • Pravilnik o vsebini poročil o posameznih organskih kemikalijah ter rokih in načinu poročanja (osnutek 1, 2)
  • Uredba o stroških postopkov dajanja biocidnih proizvodov v promet (osnutek 1, 2)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (osnutek 1)
  • Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti izvajalcev biomonitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov ter o postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (osnutek 1)
  • Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (osnutek 1)
  • Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov 14/2008/ES  in 42/2008/ES (osnutek 1)
  • Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (osnutek 1)
  • Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov (osnutek 1)
  • Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (osnutek 1) (osnutek 2 - poslano v medresorsko obravnavo) 
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah (osnutek 1)
  • Seznam snovi I, IA ali IB (osnutek 1)
  • Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (osnutek 1,2,3,4,5)

  • Pravilnik o pogojih za izvajanje javne službe in načinu predložitve koncesije za izvajanje javne službe na področju ocenjevanja biocidnih proizvodov in preizkušanju njihove učinkovitosti (osnutek 1)

  • Pravilnik o splošnih načelih za ocenjevanje biocidnih proizvodov (osnutek 1)

  • Pravilnik o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje (osnutek 1)

  • Pravilnik o sporočanju in vodenju evidenc o biocidnih proizvodih (osnutek 1)

  • Pravilnik o pravilni uporabi biocidnih proizvodov (osnutek 1)

  • Pravilnik o sestavi in načinu dela komisije za biocidne proizvode (osnutek 1)

  • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje biocidnih proizvodov za postopek priglasitve (osnutek 1)
  • Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za priglasitev strateške dejavnosti ter vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti (osnutek 1)
  • Pravilnik o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (osnutek 1,2,3)
  • Pravilnik o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (osnutek 1,2,3)
  • Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (osnutek 1)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (osnutek 1) 
  • Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti (osnutek 1)
  • Pravilnik o posebnih pogojih za uporabo dovoljene tehnologije pri opravljanju strateških dejavnosti (osnutek 1)
  • Pravilnik o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti (osnutek 1)
  • Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi (osnutek 1,2)
  • Pravilnik o postopku, rokih in načinu obveščanja Evropske komisije, držav članic Evropske Unije in predlagatelja (osnutek 1,2)
  • Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov (osnutek 1,2,3)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (osnutek 2)