Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDPISI RS PO VRSTNEM REDU OBJAV

 Seznam pomembnejših predpisov po vrstnem redu objav v Uradnem listu RS

 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št.  32/19)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št.   25/19)
 • Uredba o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 81/18)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št.   41/18)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Uradni list RS, št. 36/18)
 • Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/18)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št.   60/16)

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidenc in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 32/16)

 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (Uradni list RS, št. 28/16)

 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 97/15)

 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 69/15)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 53/15)
 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 18/15)
 • Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih (Uradni list RS, št. 5/15)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 57/14)
 • Uredba o izvajanju Uredbe /EU) o izvozu in  uvozu nevarnih kemikalij  (Uradni list RS, št. 29/14)
 • Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o biocidnih proizvodih (ZPVZBioP) (Uradni list RS, št. 25/14)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št.20/14)
 • Uredba o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 20/14)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih (Uradni list RS, št. 61/13)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 49/13)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 18/13)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS, št. 14/13)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS, št. 14/13)
 • Odredba o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 7/13)
 • Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/12)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 48/12)
 • Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidenc in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 48/12
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS, št. 6/12)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 5/12)
 • Odredba o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 100/11)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnik o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (Uradni list RS, št. 100/11)
 • Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 91/11)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 86/11)
 • Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 81/11)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o biocidnih proizvodih (ZBioP-A) (Uradni list RS, št. 77/11)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 74/11)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Uradni list RS, št. 74/11)
 • Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij (Ur.l. RS, št. 74/11)
 • Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/11)
   • Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti (Uradni lisr RS, št. 43/11)

   • Pravilnik o vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih (Uradni list RS, št. 43/11)
   • Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/11)

   • Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 32/11)

   • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-C) (Uradni list RS, št. 9/11)

   • Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11)

   • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 90/10)
   • Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 75/10)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje (Uradni list RS, št. 57/10)
   • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (Uradni list RS, št. 56/10
   • Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi (Uradni list RS, št. 41/10)
   • Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu (Uradni list RS, št. 37/10)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št.37/10)
   • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 32/10)
   • Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 8/10)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 4/10)
   • Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (Uradni list RS, št. 88/09)
   • Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 87/09)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 81/09
   • Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 81/09)
   • Pravilnik o obrazcih vlog za izvajanje uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 81/09)
   • Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 75/09)
   • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge  (Uradni list RS, št. 72/09)

   • Pravilnik o poteku priprav in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja ter nalogah in obveznostih zavezancev in pristojnega organa (Uradni list RS, št. 43/09)

   • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 38/09)

   • Uredba o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu (Uradni list RS, št. 35/09)
   • Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 34/09)

   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Uradni list RS, št. 32/09)

   • Pravilniko vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih (Uradni list RS, št. 25/09)
   • Pravilnik o vsebini vloge in postopku za najavo strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 24/09)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 24/09)
   • Pravilnik o vsebini poročil o posameznih organskih kemikalijah ter rokih in načinu poročanja (Uradni list RS, št. 24/09)
   • Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti izvajalcev biomonitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov ter o postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev (Uradni list RS, št. 12/09)
   • Uredba o stroških postopkov dajanja biocidnih pripravkov v promet (Uradni list RS, št. 9/09
   • Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 5/09)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 126/08)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij (Uradni list RS, št. 113/08)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 88/08)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 88/08)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 84/08
   • Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 77/08)
   • Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 73/08)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 70/08
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 68/08
   • Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 41/08)
   • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 41/08)
   • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08)
   • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-B)(Uradni list RS, št. 16/08)
   • Seznam snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 16/08)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov Uradni list RS, št. 124/07)
   • Register biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 118/07)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in vsebini vloge za zaščito podatkov o sestavinah kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 104/07)
   • Pravilnik o pravilni uporabi biocidnih proizvodov za poklicne uporabnike (Uradni list RS, št. 79/07)
   • Pravilnik o pogojih za izvajanje javne službe in načinu podelitve koncesije za izvajanje javne službe na področju ocenjevanja biocidnih proizvodov in preizkušanja njihove učinkovitosti (Uradni list RS, št. 73/07)
   • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preizkušanje biocidnih proizvodov za postopek priglasitve (Uradni list RS, št. 73/07)  
   • Pravilnik o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Komisije za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 73/07)
   • Pravilnik o sporočanju in vodenju evidenc o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 73/07)
   • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost (Uradni list RS, št. 71/07)
   • Pravilnik o splošnih načelih za ocenjevanje biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 70/07)
   • Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS, št. 70/07)
   • Pravilnik o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje (Uradni list RS, št. 70/07)
   • Pravilnik o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (Uradni list RS, št. 62/07 z dne 12.07.2007)

   • Pravilnik o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 62/07 z dne 12.07.2007)
   • Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za priglasitev strateške dejavnosti ter vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/07 z dne 12.07.2007)
   • Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 60/07 z dne 06.07.2007)
   • Pravilnik o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti (Uradni list RS, št. 57/07 z dne 29.06.2007)
   • Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/07) (18.06.2007)

   • Pravilnik o posebnih pogojih za uporabo dovoljene tehnologije pri opravljanju strateških dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/07 z dne 18.06.2007)

   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 54/07 z dne 18.06.2007 )

   • Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov ter o varnostnih listih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 53/07 z dne 15.6.2007 )
   • Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 53/07 z dne 15.06.2007 )
   • Pravilnik o postopku, rokih in načinu obveščanja Evropske komisije, držav članic Evropske unije in predlagatelja v postopku za vključitev aktivne snovi na seznam snovi I, IA ali IB (Uradni list RS, št. 53/07 z dne 15.06.2007 )
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS 51/07 z dne 08.06.2007)
   • Uredba o načelih in postopku izdelave ocene strateškega tveganja (Uradni list RS, št. 48/07 z dne 01.06.2007)

   • Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 48/07 z dne 01.06.2007)

   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov Uradni list RS, št. 44/07 z dne 21.05.2007)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet (Uradni list RS, št. 40/07 z dne 7.5.2007)
   • Popravek Pravilnika o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov, stran 5222 (Uradni list RS, št. 36/07 z dne 20.4.2007)
   • Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov Uradni list RS, št. 24/07 z dne 20.03.2007)
   • Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03 in 15/07 z dne 20.02.2007)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 131/06 z dne 14.12.2006)