Skoči na vsebino

PREDPISI RS PO VRSTNEM REDU OBJAV

 Seznam pomembnejših predpisov po vrstnem redu objav v Uradnem listu RS

 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št.  32/19)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št.   25/19)
 • Uredba o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 81/18)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št.   41/18)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Uradni list RS, št. 36/18)
 • Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 23/18)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št.   60/16)

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidenc in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 32/16)

 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (Uradni list RS, št. 28/16)

 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 97/15)

 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 69/15)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 53/15)
 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 18/15)
 • Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih (Uradni list RS, št. 5/15)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 57/14)
 • Uredba o izvajanju Uredbe /EU) o izvozu in  uvozu nevarnih kemikalij  (Uradni list RS, št. 29/14)
 • Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o biocidnih proizvodih (ZPVZBioP) (Uradni list RS, št. 25/14)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št.20/14)
 • Uredba o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi (Uradni list RS, št. 20/14)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih (Uradni list RS, št. 61/13)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 49/13)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 18/13)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS, št. 14/13)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS, št. 14/13)
 • Odredba o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 7/13)
 • Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 102/12)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 48/12)
 • Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidenc in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 48/12
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS, št. 6/12)
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 5/12)
 • Odredba o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 100/11)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnik o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (Uradni list RS, št. 100/11)
 • Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 91/11)
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 86/11)
 • Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 81/11)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o biocidnih proizvodih (ZBioP-A) (Uradni list RS, št. 77/11)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 74/11)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Uradni list RS, št. 74/11)
 • Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij (Ur.l. RS, št. 74/11)
 • Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/11)
   • Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti (Uradni lisr RS, št. 43/11)

   • Pravilnik o vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih (Uradni list RS, št. 43/11)
   • Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/11)

   • Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 32/11)

   • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-C) (Uradni list RS, št. 9/11)

   • Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11)

   • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 90/10)
   • Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 75/10)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje (Uradni list RS, št. 57/10)
   • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (Uradni list RS, št. 56/10
   • Pravilnik o tečaju in preizkusu znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi (Uradni list RS, št. 41/10)
   • Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu (Uradni list RS, št. 37/10)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št.37/10)
   • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 32/10)
   • Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 8/10)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 4/10)
   • Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (Uradni list RS, št. 88/09)
   • Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 87/09)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 81/09
   • Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 81/09)
   • Pravilnik o obrazcih vlog za izvajanje uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 81/09)
   • Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 75/09)
   • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge  (Uradni list RS, št. 72/09)

   • Pravilnik o poteku priprav in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja ter nalogah in obveznostih zavezancev in pristojnega organa (Uradni list RS, št. 43/09)

   • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 38/09)

   • Uredba o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu (Uradni list RS, št. 35/09)
   • Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 34/09)

   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (Uradni list RS, št. 32/09)

   • Pravilniko vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih (Uradni list RS, št. 25/09)
   • Pravilnik o vsebini vloge in postopku za najavo strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 24/09)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 24/09)
   • Pravilnik o vsebini poročil o posameznih organskih kemikalijah ter rokih in načinu poročanja (Uradni list RS, št. 24/09)
   • Pravilnik o pogojih glede strokovno-tehnične usposobljenosti izvajalcev biomonitoringa kemikalij in njihovih razgradnih produktov ter o postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev (Uradni list RS, št. 12/09)
   • Uredba o stroških postopkov dajanja biocidnih pripravkov v promet (Uradni list RS, št. 9/09
   • Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 5/09)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 126/08)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij (Uradni list RS, št. 113/08)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 88/08)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 88/08)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 84/08
   • Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 77/08)
   • Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 73/08)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 70/08
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 68/08
   • Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 41/08)
   • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 41/08)
   • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08)
   • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-B)(Uradni list RS, št. 16/08)
   • Seznam snovi I, IA in IB (Uradni list RS, št. 16/08)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov Uradni list RS, št. 124/07)
   • Register biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 118/07)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in vsebini vloge za zaščito podatkov o sestavinah kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 104/07)
   • Pravilnik o pravilni uporabi biocidnih proizvodov za poklicne uporabnike (Uradni list RS, št. 79/07)
   • Pravilnik o pogojih za izvajanje javne službe in načinu podelitve koncesije za izvajanje javne službe na področju ocenjevanja biocidnih proizvodov in preizkušanja njihove učinkovitosti (Uradni list RS, št. 73/07)
   • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preizkušanje biocidnih proizvodov za postopek priglasitve (Uradni list RS, št. 73/07)  
   • Pravilnik o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Komisije za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 73/07)
   • Pravilnik o sporočanju in vodenju evidenc o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 73/07)
   • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi in načinu dela Medresorske komisije za kemijsko varnost (Uradni list RS, št. 71/07)
   • Pravilnik o splošnih načelih za ocenjevanje biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 70/07)
   • Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS, št. 70/07)
   • Pravilnik o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje (Uradni list RS, št. 70/07)
   • Pravilnik o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije (Uradni list RS, št. 62/07 z dne 12.07.2007)

   • Pravilnik o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 62/07 z dne 12.07.2007)
   • Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za priglasitev strateške dejavnosti ter vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/07 z dne 12.07.2007)
   • Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 60/07 z dne 06.07.2007)
   • Pravilnik o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti (Uradni list RS, št. 57/07 z dne 29.06.2007)
   • Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/07) (18.06.2007)

   • Pravilnik o posebnih pogojih za uporabo dovoljene tehnologije pri opravljanju strateških dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/07 z dne 18.06.2007)

   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 54/07 z dne 18.06.2007 )

   • Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov ter o varnostnih listih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 53/07 z dne 15.6.2007 )
   • Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 53/07 z dne 15.06.2007 )
   • Pravilnik o postopku, rokih in načinu obveščanja Evropske komisije, držav članic Evropske unije in predlagatelja v postopku za vključitev aktivne snovi na seznam snovi I, IA ali IB (Uradni list RS, št. 53/07 z dne 15.06.2007 )
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS 51/07 z dne 08.06.2007)
   • Uredba o načelih in postopku izdelave ocene strateškega tveganja (Uradni list RS, št. 48/07 z dne 01.06.2007)

   • Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 48/07 z dne 01.06.2007)

   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov Uradni list RS, št. 44/07 z dne 21.05.2007)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet (Uradni list RS, št. 40/07 z dne 7.5.2007)
   • Popravek Pravilnika o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov, stran 5222 (Uradni list RS, št. 36/07 z dne 20.4.2007)
   • Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov Uradni list RS, št. 24/07 z dne 20.03.2007)
   • Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03 in 15/07 z dne 20.02.2007)
   • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 131/06 z dne 14.12.2006)