Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDHODNE SESTAVINE ZA PREPOVEDANE DROGE


Kaj so predhodne sestavine za prepovedane droge?

 

Predhodne sestavine za prepovedane droge, oziroma prekurzorji za droge so snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji prepovedanih drog kot osnovne surovine ali kot pomožne snovi. "Snov s seznama" pomeni vsako snov, ki je navedena v prilogah Uredb 273/2004/ES in 111/2005/ES vključno z zmesmi in naravnimi proizvodi, ki to snov vsebujejo, izključena pa so zdravila, farmacevtski pripravki, zmesi, naravni proizvodi in drugi pripravki, ki vsebujejo snovi s seznama, sestavljene na tak način, da teh snovi ni mogoče na enostaven način uporabiti ali ekstrahirati z razpoložljivimi ali ekonomsko smiselnimi načini. Snovi s seznama se delijo v tri skupine, ki so določene v prilogah uredb 273/2004/ES in 111/2005/ES.

  

Zakonska ureditev
 

 

Namen zakonodaje o predhodnih sestavinah za prepovedane droge je preprečevati preusmerjanje snovi s seznama v nelegalno proizvodnjo prepovedanih drog. Zakonodaja zajema določbe, ki jih je Republika Slovenija prevzela z ratifikacijo Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi iz leta 1988.

 

Dejavnosti izvajalca s snovmi s seznama

Izvajalci, ki dajejo v promet snovi s seznama, jih proizvajajo, predelujejo, skladiščijo, distribuirajo, oziroma z njimi opravljajo druge dejavnosti, jih izvažajo, uvažajo ali z njimi opravljajo posredniške dejavnosti, morajo pri Uradu Republike Slovenije za kemikalije pridobiti licenco in registracijo, kadar je to zahtevano.

 

Izvajalci, kot so lekarne, ambulante za veterinarsko medicino, pristojni organi ali oborožene sile, ki snovi s seznama skupine 1 in/ali 2 izključno uporabljajo v okviru svojih uradnih dolžnosti, morajo pri Uradu Republike Slovenije za kemikalije pridobiti posebno licenco in/ali posebno registracijo.

 

Pred vsako transakcijo na notranjem trgu EU so dolžni pridobiti oziroma predložiti izjavo kupca, če opravljajo izvoz ali uvoz pa izvozno oziroma uvozno dovoljenje.


Izvajalec

Izvajalec je katera koli fizična (samostojni podjetnik) ali pravna oseba, ki je vključena v promet* s snovmi s seznama. Izvajalec je tudi vsaka fizična ali pravna oseba, ki sodeluje pri uvozu in izvozu snovi s seznama ali pri zadevnih posredniških dejavnostih.

 

*Dajanje v promet je kakršnakoli dobava, za plačilo ali brezplačno, snovi seznama v Skupnosti, ali skladiščenje, izdelava, proizvodnja, predelava, trgovina, distribucija ali posredovanje teh snovi za namen dobave s Skupnost.

Odgovorni uslužbenec

Odgovorni uslužbenec je oseba, ki jo v skladu s 3. členom uredbe 273/2004/ES s sklepom ali drugim internim aktom imenuje vodstvo izvajalca. Odgovorni uslužbenec je oseba, ki ima visoke moralne vrednote, je zanesljiva in vestna, v preteklosti pa še ni bila kaznovana za kazniva dejanja. Odgovorni uslužbenec zagotavlja, da izvajalec posluje v skladu z zakonodajo o predhodnih sestavinah za prepovedane droge.

Licenca in posebna licenca

 

Izvajalec mora od pristojnega organa pridobiti licenco ali posebno licenco preden lahko poseduje snov s seznama skupine 1. Licenca se izdaja za obdobje 3 let, posebna licenca pa za nedoločen čas.

Registracija in posebna registracija

 

Izvajalec mora od pristojnega organa pridobiti registracijo pred pričetkom dejavnosti prometa snovi s seznama skupine 2, oziroma izvoza snovi s seznama skupine 3. Izvajalec, ki je upravičen do posebne registracije mora le to od pristojnega organa pridobiti preden prične uporabljati snovi s seznama skupine 2. Registracija in posebna registracija se izdajata za nedoločen čas.


Izjava kupca

Na notranjem trgu EU morajo izvajalci pred izvedbo transakcije s snovmi s seznama skupine 1 in 2 pridobiti originalno izjavo kupca o namenu uporabe snovi s seznama. Izjava kupca mora biti opremljena s podpisom in žigom. Pravne osebe morajo izjavo kupca natisniti na pisemskem papirju z glavo.

Izvozno dovoljenje


Izvajalci morajo pridobiti dovoljenje za izvoz snovi s seznama v tretje države (Word 2007). Dovoljenje je potrebno pridobiti za izvoz snovi s seznama skupine 1 in 2. Za izvoz snovi s seznama skupine 3 je potrebno pridobiti dovoljenje samo v primeru, da gre za izvoz v določene namembne države, katerih seznam je objavljen na spletni strani Komisije (člen 10 Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 2015/1011).

Uvozno dovoljenje

Izvajalci morajo pridobiti uvozno dovoljenje za uvoz snovi s seznama skupine 1.

Dokumentacija

Izvajalci so dolžni hraniti vso dokumentacijo, ki nastane pri transakcijah snovi s seznama: trgovinsko dokumentacijo, kot so računi, dobavnice, popisi tovora, carinske deklaracije in vse druge dokumente. Dokumentacija mora vsebovati tudi izjavo kupca. Izvajalci so dolžni dokumentacijo hraniti vsaj tri leta od konca koledarskega leta, v katerem so se izvedli sklenjeni posli. Dokumentacija mora biti vedno takoj na voljo.

Letno poročanje

Izvajalec, imetnik licence / posebne licence ali registracije / posebne registracije, je dolžan vsako leto najkasneje do 15. februarja poročati pristojnemu organu za preteklo koledarsko leto o transakcijah s snovmi s seznama. Izpolnjen obrazec se pošlje na Urad RS za kemikalije. Poročati so dolžni tudi izvajalci, ki koristijo izjemo po 6. členu Uredbe 273/2004, oziroma po 6. členu Delegirane uredbe komisije (EU) 2015/1011ter tudi izvajalci, ki v preteklem koledarskem letu niso opravili nobene transakcije.

Prijava sumljivih transakcij

V skladu z 8. členom uredbe 273/2004/ES in 9. členom uredbe 111/2005/ES so izvajalci dolžni pristojni organ obvestiti takoj o vseh okoliščinah, kot so nenavadna naročila ali posli, ki vključujejo snovi s seznama, pri katerih bi lahko prišlo do preusmerjanja teh snovi v nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Izvajalci lahko take okoliščine sporočijo na:

Ministrstvo za zdravje
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Ajdovščina 4

1000 Ljubljana

Tel. +386 1 400-6051
Fax: +386 1 400-6266
Email: gp-ursk.mz(at)gov.si

Generalna policijska uprava
Uprava kriminalistične policije
Sektor za organizirano kriminaliteto
Oddelek za prepovedane droge
Štefanova 2
1000 Ljubljana

Tel. +386 1 428-4375
Tel. +386 1 428-4583
Fax: +386 1 432-6111
Email: ukp(at)policija.si

  •  


    Dodatni podatki o upravnih postopkih so na voljo na strani Informacije o upravnih postopkih.


    Kontaktna oseba: Nataša Kozamernik